آمایش جغرافیایی فضا, دوره (9), شماره (34), سال (2020-2) , صفحات (17-36)

عنوان : ( تبیین سناریوهای دستیابی به شهر سبز در کلانشهر مشهد، با رویکرد آینده پژوهی )

نویسندگان: سید مصطفی حسینی , محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی , امید علی خوارزمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهر سبز به عنوان یک رویکرد سازگار با محیطزیست در پـی مشـخص شـدن پیامـدهای مخـرب الگوهـا و رویکردهای سنتی و متفاوت توسعه بدون توجه به مباحث زیستمحیطی در سالهای اخیـر مـورد توجـه جـدی محققان و صاحبنظران قرار گرفته است. برایناساس، در این پژوهش سعی شده با رویکرد آیندهپژوهی از طریـق شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر دستیابی شهر سبز در کلانشهر مشـهد، سـناریوهای پـیش روی شـهر در افـق 1405 مشخص گردد تا از این طریق بتوان زمینۀ دستیابی به شهر سبز را در کلانشهر مشهد فراهم ساخت. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهای و بهرهگیری از منابع خارجی 7 مؤلفه اصلی و 25 شاخص بـه عنوان پارامترهای اولیه برای شهر سبز شناسایی شد. سپس با استفاده از نظرات کارشناسان و نرمافزار Micmac شاخصهای کلیدی و پیشرانهای مؤثر بر دستیابی به شهر سبز شناسایی شد، در مرحلـۀ بعـد مجـدد بـا ادغـام روش ماتریس اثرات متقابل و نرمافزار wizard Scenario به شناسایی سـناریوهای پـیش روی شـهر مشـهد در زمینۀ شهر سبز در افق 1405 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که 6561 سناریو پیش روی شهر مشهد در افق 1405 است و در این بین تنها دو سناریو دارای سازگاری بالا و احتمال وقوع بیشتری هستند. سناریوی اول که سناریویی با جهت مثبت است، دارای مجموع امتیاز اثـر متقابـل 108 و ارزش سـازگاری 10 و سناریوی دوم که گویای شرایط نامناسب برای آیندة کلانشهر مشهد در زمینۀ شهر سـبز اسـت، دارای مجمـوع امتیاز اثر متقابل 84 و ارزش سازگاری 2 است.

کلمات کلیدی

, آینده پژوهی, سناریو نگاری, شهر سبز, محیط زیست, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081283,
author = {حسینی, سید مصطفی and رهنماء, محمدرحیم and اجزاء شکوهی, محمد and خوارزمی, امید علی},
title = {تبیین سناریوهای دستیابی به شهر سبز در کلانشهر مشهد، با رویکرد آینده پژوهی},
journal = {آمایش جغرافیایی فضا},
year = {2020},
volume = {9},
number = {34},
month = {February},
issn = {2538-5739},
pages = {17--36},
numpages = {19},
keywords = {آینده پژوهی، سناریو نگاری، شهر سبز، محیط زیست، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین سناریوهای دستیابی به شهر سبز در کلانشهر مشهد، با رویکرد آینده پژوهی
%A حسینی, سید مصطفی
%A رهنماء, محمدرحیم
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A خوارزمی, امید علی
%J آمایش جغرافیایی فضا
%@ 2538-5739
%D 2020

[Download]