مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی, دوره (14), شماره (4), سال (2020-3) , صفحات (983-1001)

عنوان : ( ارزیابی زیست پذیری شهری در کلانشهر مشهد با تاکید بر شاخص حمل و نقل )

نویسندگان: محمد قنبری , محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , امید علی خوارزمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه عوامل متعددی در زیست پذیری یک مکان تأثیر دارند که از جمله آنها میتوان به حمل ونقل، حضور مردم، اختالط کاربری، مسکن، ایمنی و امنیت، حس تعلق، کارایی و پاکیزگی محیطی و... اشاره کرد. موضوع حمل و نقل به طور بالقوه بازتابی از اهمیتی است که حمل و نقل در زندگی روزمره ایفا میکند. حمل و نقل برای یک جامعه عملگرا الزم است از آنجایی که مردم را قادر میسازد به اشتغال، تحصیالت، مواد غذایی، بهداشت و خدمات اجتماعی و دیدار با خانواده و دوستان دسترسی داشته باشند. هدف اصلی این پژوهش تحلیل زیست پذیری شهری کالنشهر مشهد با تاکید بر شاخص حمل و نقل میباشد. روش تحقیق این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی میباشد. با استفاده از نرم افزار GIS نقشههای مربوط به وضعیت هر کدام از زیر شاخصهای عینی براساس محدوده مناطق کالنشهر مشهد ترسیم گردیده است. برای شاخص ذهنی که دارای 9 گویه است، از پرسشنامه استفاده گردید. حجم نمونه در کل مناطق شهر مشهد برابر با 108 نفر بوده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که منطقه 44 کالنشهر مشهد، بهترین منطقه از نظر شاخص حمل و نقل میباشد. پس از منطقه 44 ،مناطق 4 و 1 به لحاظ حمل و نقل دارای بهترین شرایط میباشند. بدترین منطقه هم به لحاظ حمل و نقل، به ترتیب مناطق 9 ،8 و 8 میباشند. حدود 81 درصد مناطق شهر مشهد در سطح بسیار نامطلوب حمل و نقل به لحاظ زیست پذیری شهری قرار دارند.

کلمات کلیدی

, زیست پذیری شهری, حمل و نقل, شاخص عینی و ذهنی, کلانشهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081284,
author = {قنبری, محمد and اجزاء شکوهی, محمد and رهنماء, محمدرحیم and خوارزمی, امید علی},
title = {ارزیابی زیست پذیری شهری در کلانشهر مشهد با تاکید بر شاخص حمل و نقل},
journal = {مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی},
year = {2020},
volume = {14},
number = {4},
month = {March},
issn = {2538-5968},
pages = {983--1001},
numpages = {18},
keywords = {زیست پذیری شهری، حمل و نقل، شاخص عینی و ذهنی، کلانشهر مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی زیست پذیری شهری در کلانشهر مشهد با تاکید بر شاخص حمل و نقل
%A قنبری, محمد
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A رهنماء, محمدرحیم
%A خوارزمی, امید علی
%J مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
%@ 2538-5968
%D 2020

[Download]