مطالعات مدیریت گردشگری, دوره (14), شماره (48), سال (2020-2) , صفحات (57-90)

عنوان : ( تاثیر تصویر شهر بر انتخاب زمان و فصلی بودن سفرهای گردشگری به شهر مشهد و نحوۀ مواجهه با آن )

نویسندگان: غلامرضا کاظمیان , امید علی خوارزمی , مصطفی مجاورجورابچی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تصویر شهر که یکی از پیشنیازهای اصلی ساخت برند شهری است، از جنبههای مختلفی تشکیل میشود. این جنبهها میتواند شامل؛ بعد معماری و شهرسازی، ترافیک و زیرساختهای حملونقل، آثار تاریخی، ویژگیهای محیطی، محدودۀ خدمات، فرهنگ، ویژگیهای اقتصادی و علم و فناوری شهر باشد. مجموعۀ این عوامل در کنار یکدیگر، تصویری کلی از شهر را در ذهن ساکنان و گردشگران ایجاد میکند که در زمینههای مختلف بر نگرش و رفتار آنان تأثیرگذار است. ازجمله این رفتارها، انتخاب زمان سفر برای گردشگران آن شهر است. در این تحقیق، این تأثیر مورد بررسی قرار گرفته و بررسی شده است که آیا میتوان با کمک اصالحاتی که در تصویر شهر انجام میشود توزیع زمانی سفر به شهر را به حالت دلخواه نزدیکتر کرد و به عبارتی با پدیدۀ فصلی بودن در گردشگری مقابله نمود؟ بر اساس نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل پرسشنامهای که بین 3۴2 نفر از گردشگران شهر مشهد توزیع شده بود، اینطور دریافت شد که از میان ابعاد سازندۀ تصویر شهر، ارتقاء دو بعد »اقتصاد و تجارت« و »محیط« این شهر میتواند بیشترین تأثیر را در تعادل بخشی به توزیع زمانی سفر در طول سال و مقابله با پدیدۀ فصلی بودن داشته باشد

کلمات کلیدی

, تصویر شهر, توزیع زمانی سفر, فصلی بودن گردشگری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081285,
author = {غلامرضا کاظمیان and خوارزمی, امید علی and مجاورجورابچی, مصطفی},
title = {تاثیر تصویر شهر بر انتخاب زمان و فصلی بودن سفرهای گردشگری به شهر مشهد و نحوۀ مواجهه با آن},
journal = {مطالعات مدیریت گردشگری},
year = {2020},
volume = {14},
number = {48},
month = {February},
issn = {2322-3294},
pages = {57--90},
numpages = {33},
keywords = {تصویر شهر، توزیع زمانی سفر، فصلی بودن گردشگری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تصویر شهر بر انتخاب زمان و فصلی بودن سفرهای گردشگری به شهر مشهد و نحوۀ مواجهه با آن
%A غلامرضا کاظمیان
%A خوارزمی, امید علی
%A مجاورجورابچی, مصطفی
%J مطالعات مدیریت گردشگری
%@ 2322-3294
%D 2020

[Download]