ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly, دوره (16), شماره (2), سال (2020-7) , صفحات (32-57)

عنوان : ( تحلیل آسیب پذیری عناصر زیرساخت آب شهری در مقابل تهدیدات تروریستی )

نویسندگان: فاطمه بخشی شادمهری , سیدهادی زرقانی , امید علی خوارزمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زیرساختهای شهری بخا مهمی از دارایی ها هر شهر محسوب می شوند که آسیب به آنها می تواند امنیت شهروندان را با خطر جدی مواجه نماید. در بین زیرساختها، آب شهری به دلیل نیاز پایدار شهروندان و صنایع از اهمیت بیشتری برخوردار است. این پژوها با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ این سؤال است که عناصر زیرساخت آب به چه میزان آسیب پذیر هستند؟ یافته های پژوها در دو بخا کتابخانه ای و میدانی نشان میدهد که تهدیدات بهصورت مختلفی عناصر زیرساخت آب را در بخاهای تأمین، تصفیه و توزیع مورد آسیب قرار میدهند. در آزمون x2 مشخص شده همه دارایی ها بهجز چشمه آسیبپذیری باالیی دارند و آزمون فریدمن نشانگر بیشترین آسیب اقدامات تروریستی به لوله های توزیع آب و مخازن زمینی، بیوتروریسم به سدها و ایستگاه پمپاژ، تروریست سایبری به سدها و تصفیه خانه ها می باشد.

کلمات کلیدی

, آسیب پذیری, زیرساخت آب, تهدیدات تروریستی, ارزیابی امنیتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081286,
author = {بخشی شادمهری, فاطمه and زرقانی, سیدهادی and خوارزمی, امید علی},
title = {تحلیل آسیب پذیری عناصر زیرساخت آب شهری در مقابل تهدیدات تروریستی},
journal = {ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly},
year = {2020},
volume = {16},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-4331},
pages = {32--57},
numpages = {25},
keywords = {آسیب پذیری، زیرساخت آب، تهدیدات تروریستی، ارزیابی امنیتی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل آسیب پذیری عناصر زیرساخت آب شهری در مقابل تهدیدات تروریستی
%A بخشی شادمهری, فاطمه
%A زرقانی, سیدهادی
%A خوارزمی, امید علی
%J ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly
%@ 1735-4331
%D 2020

[Download]