جغرافیای اجتماعی شهری, دوره (7), شماره (1), سال (2020-4) , صفحات (191-220)

عنوان : ( ارزیابی شاخصهای شهر دوستدار کودک در کلانشهر مشهد )

نویسندگان: امید علی خوارزمی , لیلا جوهری , امیر علی خوارزمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تبیین موضوع: شهرها و فضاهای شهری می توانند مکان هایی مثبت یا منفی برای زندگی کودکان باشند. به طور ایده آل، همسایگی ها و محله ها باید مکان هایی اجتماعی برای کودکان باشند، به طوری که بتوانند به راحتی اصول جوامع و فرهنگ ها و تبادلات آنها را برای کودکان بیان کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی وضع موجود و تاثیرگذاری هر یک از شاخص های شهر دوستدار کودک، تحلیل شکاف وضع موجود و مطلوب و همچنین تحلیل اختلاف در بین مناطق کلانشهر مشهد می باشد. روش: روش تحقیق توصیفی- پیمایشی از نوع کاربردی است. جهت جمع آوری داده های کمی از پرسشنامه‌ی محقق ساخته بر اساس استانداردهای یونیسف استفاده شد و جهت تدقیق وضع موجود برداشت میدانی در مناطق مورد مطالعه انجام شده است. جامعه‌ی آماری، والدین کودکان 6-12 سال در مناطق 1، 6 و 8 شهرداری مشهد می باشند که بر اساس میانگین درآمدی مناطق شهرداری به عنوان نماینده ی مناطق کم برخوردار، نیمه برخوردار و برخوردار انتخاب شده است. جهت آزمون فرضیات با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمونهای t، توکی و تحلیل آنوا در نرم افزار SPSS برای بررسی وضع موجود و میزان تاثیر شاخص ها و همچنین تحلیل شکاف استفاده شده است. یافته‎ها: وضع موجود شاخص فضاهای بازی و سبز در شهر مشهد مطلوب نیست. وضع موجود دیگر شاخص ها بالاتر از استاندارد عدد 3 و در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد. نتایج: نتایج حاصل از اثرگذاری شاخص های شهر دوستدار کودک در مشهد بیانگر تاثیر تمامی شاخص های بومی سازی شده در مشهد می باشد و نتایج تحلیل شکاف نشان داد بین وضع موجود و مطلوب شاخص های فضاهای بازی و سبز و دسترسی به خدمات اختلاف معناردار و شکاف بارزی وجود دارد.

کلمات کلیدی

, شهر دوستدار کودک, یونیسف, تحلیل شکاف, کلانشهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081287,
author = {خوارزمی, امید علی and جوهری, لیلا and خوارزمی, امیر علی},
title = {ارزیابی شاخصهای شهر دوستدار کودک در کلانشهر مشهد},
journal = {جغرافیای اجتماعی شهری},
year = {2020},
volume = {7},
number = {1},
month = {April},
issn = {2645-7784},
pages = {191--220},
numpages = {29},
keywords = {شهر دوستدار کودک، یونیسف، تحلیل شکاف، کلانشهر مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی شاخصهای شهر دوستدار کودک در کلانشهر مشهد
%A خوارزمی, امید علی
%A جوهری, لیلا
%A خوارزمی, امیر علی
%J جغرافیای اجتماعی شهری
%@ 2645-7784
%D 2020

[Download]