هشتمین کنگره سیستم های فازی و هوشمند ایران (CFIS2020) و چهارمین کنفرانس محاسباتی تکاملی و هوش جمعی (CSIEC2020) , 2020-09-02

عنوان : ( بررسی تغییرات توان سیگنالهای همودینامیک خود به خودی fNIRS در خواب نیمروزی و ارتباط آنها با فرآیند تثبیت حافظه )

نویسندگان: سیدمجتبی طاهرزاده قلندرآباد , سعید باقرزاده خراسانی , سحر مقیمی , جواد صفائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از مهمترین عملکردهای خواب نقش آن در شکلگیری حافظه طولانی مدت است. شناسایی برهمکنش بین سیستم عصبی و فعالیت همودینامیک میتواند در راستای دستیابی به درک نوروفیزیولوژیک خواب و نقش آن در فرآیند شکلگیری و تثبیت حافظه کمک کند. پژوهشهای زیادی ارتباط بین نوسانات الکتریکی مغز را حین خواب، با فرآیند تثبیت حافظه نشان دادهاند. جهت شناخت بهتر مکانیزمهای تثبیت حافظه میتوان اطلاعات فعالیت الکتریکی و همودینامیکی مغز را در کنار یکدیگر مورد مطالعه قرار داد. در این پژوهش از 19 داوطلب در دو روز کنترل و آزمایش، حین خواب، ثبت همزمان EEG و fNIRS گرفته شده است. هر داوطلب در روز آزمایش قبل از خواب، تحت یک شرایط یادگیری اظهاری )یادگیری جفت لغات( و در روز کنترل قبل از خواب، صرفا تحت یک فعالیت مغزی که از نظر حافظه اظهاری خنثی میباشد، قرار میگیرد. نتایج حاصل از تحلیل فعالیت الکتریکی و همودینامیکی مغز در این دو روز نشان میدهد که توان نوسانات همودینامیک خود به خودی مغز در بازه فرکانسی VLFO / LFO حین خواب پس از یادگیری نسبت به شرایط کنترل به طور غالب در سمت چپ prefrontal cortex به صورت معنادار افزایش/کاهش پیدا میکند.

کلمات کلیدی

, خواب, تثبیت حافظه, طیفسنجی نور مادون قرمز نزدیک, اکسی هموگلوبین, دی اکسی هموگلوبین, دوکهای خواب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1081301,
author = {طاهرزاده قلندرآباد, سیدمجتبی and باقرزاده خراسانی, سعید and مقیمی, سحر and صفائی, جواد},
title = {بررسی تغییرات توان سیگنالهای همودینامیک خود به خودی fNIRS در خواب نیمروزی و ارتباط آنها با فرآیند تثبیت حافظه},
booktitle = {هشتمین کنگره سیستم های فازی و هوشمند ایران (CFIS2020) و چهارمین کنفرانس محاسباتی تکاملی و هوش جمعی (CSIEC2020)},
year = {2020},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خواب، تثبیت حافظه، طیفسنجی نور مادون قرمز نزدیک، اکسی هموگلوبین، دی اکسی هموگلوبین، دوکهای خواب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات توان سیگنالهای همودینامیک خود به خودی fNIRS در خواب نیمروزی و ارتباط آنها با فرآیند تثبیت حافظه
%A طاهرزاده قلندرآباد, سیدمجتبی
%A باقرزاده خراسانی, سعید
%A مقیمی, سحر
%A صفائی, جواد
%J هشتمین کنگره سیستم های فازی و هوشمند ایران (CFIS2020) و چهارمین کنفرانس محاسباتی تکاملی و هوش جمعی (CSIEC2020)
%D 2020

[Download]