پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (33), شماره (2), سال (2020-9) , صفحات (94-114)

عنوان : ( برآورد زمان‌آبی‌گرمایی مورد نیاز سبزشدن دو علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch. ) و کاهوی وحشی (Lactuca serriola L.) )

نویسندگان: دکتر سمیه تکاسی , دکتر ابراهیم کازرونی منفرد , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای برآورد درصد و زمان آبی‌گرمایی سبزشدن جودره (H. spontaneum) و کاهوی‌وحشی (L. serriola)، در دما و رطوبت-های مختلف با کاربرد مدل زمان آبی‌گرمایی، دماهای 15، 25 و 35 درجه سانتی‌گراد (°C) و پتانسیل‌های آبی 045/0- و 172/0- مگاپاسکال (MPa) در آزمایشگاه و تاریخ‌ کشت‌های‌ مهر و آبان (برای جودره) و اسفند، فروردین و اردیبهشت (برای کاهوی‌وحشی) و سه دور آبیاری (3، 5 و 7 روز یک‌بار) در مزرعه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آزمایشگاهی نشان داد بیشترین و کمترین سبزشدن جودره به‌ترتیب 6/92 و 3/66 درصد در °C15، MPa 045/0- و °C25، MPa 172/0- و کاهوی‌وحشی به‌ترتیب 5/95 و 20 درصد در °C15، MPa 045/0- و °C35، MPa 172/0- بود. بیشترین و کمترین زمان‌گرمایی %50 سبزشدن جودره به‌ترتیب 6/209 و 8/99 سانتی‌گراد-روز در °C25، MPa 045/0- و °C15، MPa 172/0- و کاهوی‌وحشی به‌ترتیب 70 و 7/49 سانتی‌گراد-روز در °C15، MPa 172/0- و °C35، MPa 172/0- برآورد شد. نتایج مزرعه‌ای نشان داد بیشترین سبزشدن جودره و کاهوی وحشی به‌ترتیب6/97 و 2/56 درصد در آبان، سه روز یک بار آبیاری و فروردین، پنج روز یک بار آبیاری و کمترین به‌ترتیب 8/72 و 3/21 درصد در مهر، سه روز یک بار آبیاری و اردیبهشت، هفت روز یک بار آبیاری برآورد شد. بیشترین زمان آبی‌گرمایی %50 سبزشدن جودره و کاهوی وحشی به‌ترتیب2/384 و 2/179 مگاپاسکال-سانتی‌گراد روز در مهر، هفت روز یک بار آبیاری و اردیبهشت، پنج روز یک بار آبیاری و کمترین به‌ترتیب6/84 و 3/43 مگاپاسکال-سانتی‌گراد روز در آبان، سه روز یک بار آبیاری و اسفند، سه روز یک بار آبیاری برآورد شد.

کلمات کلیدی

, پتانسیل آب دمای خاک علف هرز سبز شدن بذر مدل زمان آبی, گرمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081308,
author = {دکتر سمیه تکاسی and دکتر ابراهیم کازرونی منفرد and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {برآورد زمان‌آبی‌گرمایی مورد نیاز سبزشدن دو علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch. ) و کاهوی وحشی (Lactuca serriola L.)},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2020},
volume = {33},
number = {2},
month = {September},
issn = {2423-5423},
pages = {94--114},
numpages = {20},
keywords = {پتانسیل آب دمای خاک علف هرز سبز شدن بذر مدل زمان آبی-گرمایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد زمان‌آبی‌گرمایی مورد نیاز سبزشدن دو علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch. ) و کاهوی وحشی (Lactuca serriola L.)
%A دکتر سمیه تکاسی
%A دکتر ابراهیم کازرونی منفرد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2020

[Download]