چشم انداز مدیریت صنعتی, دوره (10), شماره (38), سال (2020-7) , صفحات (161-191)

عنوان : ( ارائه یک مدل تصادفی جدید برای مکانیابی اسکان اضطراری پس از زلزله با استفاده از مدل مینیمم حداکثر زیان (نمونه موردی: شهر مشهد) )

نویسندگان: فرشید اسمعیلی کاخکی , زهرا ناجی عظیمی , علیرضا پویا , احمد توکلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهر مشهد به عنوان دومین کلان شهر ایران به واسطه وجود بافت فرسوده گسترده همواره در معرض آسیب های ناشی از زلزله بوده است. در این پژوهش یک مدل تلفیقی برای اسکان اضطراری زلزلهزدگان در شهر مشهد ارائه شده است. مدل پیشنهادی بر اساس ترکیب سیستم داینامیک، رابطه کوبورن و اسپنس، GIS و مدل مکانیابی ـ تخصیص است. در ابتدا تعداد ساختمانهای تخریب شده در اثر زلزله با استفاده از مدلسازی سیستم داینامیک تخمین زده میشود. در مرحله بعد با استفاده از رابطه تخمین تلفات کوبورن و اسپنس و با استفاده از خروجی سیستم داینامیک، تعداد تلفات ناشی از زلزله احتمالی تخمین زده میشود. در مرحله سوم با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS )مکان های مستعد در این زمینه انتخاب می شوند و در مرحله پایانی با استفاده از یک مدل مکانیابی ـ تخصیص مکانهای اسکان اضطراری انتخاب شده و جمعیت نیازمند اسکان به آنها تخصیص می یابند. این روش به ازای هر سناریوی محتمل زلزله در شهر مشهد اجرا میشود. به منظور تلفیق تخصیصهای موجود به ازای سناریوهای مختلف از مدل Regret Max Min استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که بیشترین مکان اسکان اضطراری موردنیاز برای پوشش جمعیت بازمانده 223 و کمترین تعداد 93 است؛ همچنین در تخصیص نهایی تعداد 111 مکان اسکان اضطراری انتخاب میشود.

کلمات کلیدی

پویاییشناسی سیستمها؛ مسئله مکانیابی ـ تخصیص؛ رابطه تخمین تلفات کوبورن و اسپنس؛ زلزله؛ مدل مینیمم حداکثر زیان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081377,
author = {اسمعیلی کاخکی, فرشید and ناجی عظیمی, زهرا and پویا, علیرضا and توکلی, احمد},
title = {ارائه یک مدل تصادفی جدید برای مکانیابی اسکان اضطراری پس از زلزله با استفاده از مدل مینیمم حداکثر زیان (نمونه موردی: شهر مشهد)},
journal = {چشم انداز مدیریت صنعتی},
year = {2020},
volume = {10},
number = {38},
month = {July},
issn = {2251-9874},
pages = {161--191},
numpages = {30},
keywords = {پویاییشناسی سیستمها؛ مسئله مکانیابی ـ تخصیص؛ رابطه تخمین تلفات کوبورن و اسپنس؛ زلزله؛ مدل مینیمم حداکثر زیان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه یک مدل تصادفی جدید برای مکانیابی اسکان اضطراری پس از زلزله با استفاده از مدل مینیمم حداکثر زیان (نمونه موردی: شهر مشهد)
%A اسمعیلی کاخکی, فرشید
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A پویا, علیرضا
%A توکلی, احمد
%J چشم انداز مدیریت صنعتی
%@ 2251-9874
%D 2020

[Download]