پژوهش‌های کاربردی مهندسی شیمی- پلیمر, دوره (2), شماره (1), سال (2020-10) , صفحات (3-18)

عنوان : ( بررسی اثر نشاسته گرمانرم بر میزان زیست تخریب پذیری خاکپوش های کشاورزی بر پایه پلی لاکتیک اسید و پلی اتیلن سبک )

نویسندگان: محمد شهابی قویونلوئی , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا , اسماعیل قاسمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضرورت افزایش محصولات کشاورزی به تناسب رشد جمعیت و مدیریت بحران کم‌آبی نیازمند ابتکاراتی است تا همزمان با حفظ محیط زیست، بتواند با به کارگیری روش‌های ذخیره رطوبت خاک بر کمیّت و کیفیت محصولات تولیدی بیفزاید. در این مطالعه، اثر درصدهای مختلف نشاستۀ گرمانرم به همراه سازگارکننده مالئیک انیدرید و همچنین نانوذره خاک رس (15A) بر مقادیر محتوای ژلی و خواص مکانیکی خاکپوش‌های کشاورزی بر پایۀ پلی لاکتیک اسید و مخلوط پلی اتیلن سبک و پلی اتیلن خطی سبک مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از درصدهای 0، 10، 20 و 30 نشاستۀ گرمانرم در مخلوط 80/20 پلی اتیلن سبک و پلی اتیلن خطی سبک و همچنین پلی لاکتیک اسید استفاده شد. در طرح آزمایشی انجام شده پارامترهای مستقل، شامل درصد نشاستۀ گرمانرم، نوع پلیمر پایه و پیرشدگی و پارامترهای وابسته نیز میزان محتوای ژلی، استحکام کششی، درصد ازدیاد طول در هنگام شکست و مدول کشسانی در نظر گرفته شد. محتوای ژلی در آمیزه های حاوی پلی-اتیلن با افزودن نشاستۀ گرمانرم، افزایش و همچنین در آمیزه های حاوی پلی لاکتیک اسید به تدریج کاهش یافت. بازه تغییرات محتوای ژلی برای نمونه های آزمایشی قبل و بعد از آزمون پیرشدگی به ترتیب: بین 10 الی 21 و 2 الی 5 درصد به‌دست آمد. استحکام کششی و ازدیاد طول تا شکست با افزودن نشاستۀ گرمانرم، برای هر دو مجموعه ترکیبات قبل از آزمون پیرشدگی کاهش یافت. اما این روند کاهنده در اختلاط 20 درصدی نشاستۀ گرمانرم، کمتر بود. مقادیر استحکام کششی و ازدیاد طول تا شکست به ترتیب بین 12 الی 19 مگاپاسکال و 50 الی 350 درصد متغیر بود. این مقادیر برای نمونه ها بعد از آزمون پیرشدگی به ترتیب بین 7 الی 11 مگاپاسکال و صفر تا 5 درصد تغییر کرد.

کلمات کلیدی

, پلی اتیلن سبک, پلی لاکتیک اسید|نشاسته, گرمانرم, زیست تخریب پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081387,
author = {شهابی قویونلوئی, محمد and خجسته پور, مهدی and صدرنیا, حسن and اسماعیل قاسمی},
title = {بررسی اثر نشاسته گرمانرم بر میزان زیست تخریب پذیری خاکپوش های کشاورزی بر پایه پلی لاکتیک اسید و پلی اتیلن سبک},
journal = {پژوهش‌های کاربردی مهندسی شیمی- پلیمر},
year = {2020},
volume = {2},
number = {1},
month = {October},
issn = {2588-5316},
pages = {3--18},
numpages = {15},
keywords = {پلی اتیلن سبک، پلی لاکتیک اسید|نشاسته، گرمانرم، زیست تخریب پذیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر نشاسته گرمانرم بر میزان زیست تخریب پذیری خاکپوش های کشاورزی بر پایه پلی لاکتیک اسید و پلی اتیلن سبک
%A شهابی قویونلوئی, محمد
%A خجسته پور, مهدی
%A صدرنیا, حسن
%A اسماعیل قاسمی
%J پژوهش‌های کاربردی مهندسی شیمی- پلیمر
%@ 2588-5316
%D 2020

[Download]