علوم باغبانی, دوره (2), شماره (34), سال (2020-9) , صفحات (197-206)

عنوان : ( جوانهزنی جنین بالغ پکان ( )Carya illinoensisدر شرایط درون شیشه ای )

نویسندگان: مینا غزائی یان , غلامحسین داوری نژاد , کمال قاسمی یزدی , سیدحسین نعمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پکان یا گردوی گرمسیری ( )Carya illinoensisاز خانواده گردوئیان ( )Juglandaceaeو از محصولات خشکباری با ارزش میباشد. این گیااه از معدود میوههای خشکبار است که در مناطق نیمه گرمسیری کشور قابل کشت است. مهمترین روش تکثیر پکان استفاده از پیوند است. بیشترین پایاه تجارتی مورد استفاده برای پیوند پکان، نهالهای بذری خود پکان است. تولید کنندگان نهال معمولاً بذور حاصل از گرده افشانی آزاد را جهت تولید نهال بذری استفاده میکنند. بذر برای پایه معمولاً از درختان قوی و یکنواخت گرفته میشود. در ایان آزماایک کاه باه صاورت فاکتوریال و در قالا طار بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد، اثر دو نوع محیطکشت، تعدادی از تنظیم کنندههای رشد گیاهی و سرمادهی باذور بار روی جواناهزنای جنین بالغ پکان در شرایط درون شیشهای مورد مطالعه قرار گرفت. محیطکشتهای مورد اساتفاده شاامل محایطکشات موراشای و اساکو ( )MSو محیطکشت درختان چوبی ( )WPMبودند. تنظیم کنندههای رشد گیاهی شامل ایندول بوتیریک اسید (صفر و یک میلیگرم در لیتر،) بنزیل آمینو پورین (صفر، یک و دو میلیگرم در لیتر) و جیبرلیک اسید (صفر و یک میلیگرم در لیتر) بودناد. تیماار سارمادهی باذور باه مادت 15روز در دماای 5درجاه سانتیگراد اثر مثبتی بر روی درصد جوانهزنی و طول ساقه نداشت. نتایج نشان داد که بین محیطکشتها اختلاف معنیداری از نظر میزان جوانهزنای در هر دو تیمار سرمادهی بذور و کشت بلافاصله بعد از برداشت (بدون سرمادهی) وجود داشت. بر این اساس بیشترین جوانهزنی در محیطکشات MSباود. همچنین بهترین رشد گیاهچه در محیطکشت MSبا میزان یک میلیگرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید، یک میلایگارم در لیتار اساید جیبرلیاک و دو میلیگرم در لیتر بنزیل آمینو پورین بهدست آمد

کلمات کلیدی

, واژههای کلیدی: ازدیاد, جنین, کشت درون شیشهای, گردوسانان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081397,
author = {غزائی یان, مینا and داوری نژاد, غلامحسین and کمال قاسمی یزدی and نعمتی, سیدحسین},
title = {جوانهزنی جنین بالغ پکان ( )Carya illinoensisدر شرایط درون شیشه ای},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2020},
volume = {2},
number = {34},
month = {September},
issn = {2008-4730},
pages = {197--206},
numpages = {9},
keywords = {واژههای کلیدی: ازدیاد، جنین، کشت درون شیشهای، گردوسانان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جوانهزنی جنین بالغ پکان ( )Carya illinoensisدر شرایط درون شیشه ای
%A غزائی یان, مینا
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A کمال قاسمی یزدی
%A نعمتی, سیدحسین
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2020

[Download]