دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2020-05-27

عنوان : ( ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سنگدانههای طبیعی برای کاهش تبخیر از مخازن آب )

نویسندگان: سعید صفری , علی عباسی , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر با وقوع خشکسالیهای متوالی در کنار افزایش مصرف آب در بخشهای صنعتی، کشاورزی و خانگی، فشار موجود بر منابع آب محدود در کشور بسیار زیاد شده است. لذا تلاش برای پیشگیری از اتلاف این حجم محدود موجود بسیار ارزشمند خواهد بود. در میان تلفات موجود از منابع آبی کشور، تبخیر از سطح مخازن و دریاچهها درصد زیادی را شامل میشود که با توجه به وجود اقلیم خشک و نیمه خشک در اکثر مناطق ایران نیازمند استفاده از راهکارهای مناسب و اقتصادی برای کاهش تلفات آب هستیم. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا میزان کارایی پوشش پیشنهادی که از سنگدانههای طبیعی منبسط شده همراه با یک پوشش اپوکسی تشکیل شده است،از دیدگاه اقتصادی و نیز فنی مورد بررسی قرار گیرد. این پوشش از مواد و مصالح موجود در هر منطقه قابل تهیه میباشد و لذا هزینههای آن به مراتب کمتر از سایر پوششهای مرسوم خواهد بود. پوشش مذکور برای اولین بار در مخازن آب در شرایط اقلیمی استان خراسان رضوی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و نهایتاً بر اساس دادههای بهدست آمده میزان کارایی فنی و اقتصادی آن مورد بررسی قرار میگیرد.

کلمات کلیدی

, تبخیر, مخازن آب, سنگدانههای طبیعی منبسط شده, روکش اپوکسی, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1081427,
author = {صفری, سعید and عباسی, علی and حافظی مقدس, ناصر},
title = {ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سنگدانههای طبیعی برای کاهش تبخیر از مخازن آب},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2020},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تبخیر، مخازن آب، سنگدانههای طبیعی منبسط شده، روکش اپوکسی، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سنگدانههای طبیعی برای کاهش تبخیر از مخازن آب
%A صفری, سعید
%A عباسی, علی
%A حافظی مقدس, ناصر
%J دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2020

[Download]