هیدرولیک, دوره (15), شماره (2), سال (2020-10) , صفحات (131-147)

عنوان : ( بررسی اثر پوشش گیاهی مصنوعی غیر مستغرق صلب بر مشخصات جریان در کانال مرکب پیچانی )

نویسندگان: حامد شهسواری , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده- آبراهه های مرکب پیچانی در طبیعت به وفور یافت می شوند، که شامل آبراهه اصلی برای انتقال جریان در مواقع عادی و یک یا دو سیلابدشت (به طور معمول پوشیده از گیاه) در دو طرف در هنگام سیلاب می باشند. بنابراین بررسی ویژگی جریان در این نوع آبراهه ها برای شناخت و درک بهتر از جریان در شرایط سیلابی ضرورت می یابد. در این تحقیق به بررسی آزمایشگاهی تاثیر پوشش گیاهی صلب غیرمستغرق موجود در سیلابدشت بر شرایط جریان و نقش آن در حفاظت از سیلابدشت ها در دو عمق نسبی 35/0 و 55/0 پرداخته شده است. داده-های سرعت با استفاده از سرعت سنج صوتی داپلر ثبت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که وجود پوشش گیاهی در سیلابدشت در عمق نسبی ثابت و تراکم 77/0 درصد در واحد یک متر مربع سطح موجب کاهش انتقال جریان گشته طوری که دبی در عمق های 35/0 و 55/0 به ترتیب برابر با 23 و 12 درصد کمتر شده است . الگوی خطوط همتراز سرعت طولی نشان می دهد در حضور پوشش گیاهی در هر دو عمق نسبی جریان به سمت آبراهه نسبت به حالت بدون پوشش بیشتر منحرف می شود. همچنین تغییرپذیری های مولفه سرعت عرضی و قائم در سیلابدشت با پوشش گیاهی بسیار بیشتر از حالت بدون پوشش است. افزون براین پوشش به کار رفته موجب افزایش تنش برشی در دشت سیلابی و کاهش انرژی جنبشی آشفتگی (TKE) در بیشتر ناحیه ها شده است.

کلمات کلیدی

پیچانرود پوشش گیاهی الگو جریان عمق نسبی سیلاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081457,
author = {شهسواری, حامد and خداشناس, سعیدرضا and اسماعیلی, کاظم},
title = {بررسی اثر پوشش گیاهی مصنوعی غیر مستغرق صلب بر مشخصات جریان در کانال مرکب پیچانی},
journal = {هیدرولیک},
year = {2020},
volume = {15},
number = {2},
month = {October},
issn = {2345-4237},
pages = {131--147},
numpages = {16},
keywords = {پیچانرود پوشش گیاهی الگو جریان عمق نسبی سیلاب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر پوشش گیاهی مصنوعی غیر مستغرق صلب بر مشخصات جریان در کانال مرکب پیچانی
%A شهسواری, حامد
%A خداشناس, سعیدرضا
%A اسماعیلی, کاظم
%J هیدرولیک
%@ 2345-4237
%D 2020

[Download]