مدیریت سرمایه اجتماعی, سال (2019-11)

عنوان : ( طراحی مدلی پویا برای تحلیل سرمایۀ اجتماعی با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها )

نویسندگان: آمین فغفوری آذر , فاطمه باکوئی , محمدحسین مهدوی عادلی , محمدعلی افشار کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق شناخت عمیق و تحلیل رفتار پیچیده، پویا، و غیرخطی عوامل مؤثر در فرایند تولید و انباشت «سرمایۀ اجتماعی» در گذر زمان و پاسخ به این پرسش‏هاست که «اعتماد»، «هنجارپذیری»، و «شبکه‏‏پذیری» چگونه شکل می‏گیرند؟ چگونه بر یک‌دیگر اثر می‏گذارند؟ طی چه فرایندی تولید و انباشته می‏شوند؟ چگونه بر سیستم‏های اقتصادی و اجتماعی تأثیر می‌گذارند؟ و با چه مکانیسمی سودآور می‌شوند و مزایا تولید می‏کنند؟ کمّی‏سازی و تعیین معادلات متغیرها، همچنین، تعیین مرز سیستم در این پژوهش با جمع‏بندی دیدگاه‏های نظریه‏پردازان، دریافت نظر خبرگان به کمک مصاحبه‏های نیمه‏ساختاریافته و تلفیق آن با روش دلفی فازی، فرایند تحلیل شبکه‏ای، و متدولوژی پویایی‏شناسی سیستم‏ها صورت گرفت. فرایند تولید سرمایۀ اجتماعی با سه زیرسیستم اصلی افراز و سپس دیاگرام‏های علّی‌ـ حلقوی و انباشت‌ـ جریان ترسیم شدند. پس از ساختاردهی کمّی به متغیرهای کیفی، با استفاده از اعداد فازی مثلثی و دیفازی‏ کردن آن‌ها، استخراج حلقه‏های فزاینده و تعادلی و تعیین نقاط اهرمی، شبیه‏سازی مدل عمومی با نرم‏افزار Vensim انجام گرفت و رفتار سیستم و مدل طراحی‏شده در سناریوها و سیاست‏های مختلف تحلیل و تفسیر و اعتبارسنجی شد. نتیجه اینکه با آزمون‏هایی برای ساختار مدل، رفتار سیستم و تحلیل حساسیت سیاست‏ها بر اساس هشت سیاست منتخب، راهکارهای بهینه برای اصلاحات و تغییرات بلندمدت در سیستم مورد مطالعه انتخاب و پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

اعتماد پویایی‏شناسی سیستم‏ها سرمایۀ اجتماعی شبکه پذیری هنجارهای اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081475,
author = {آمین فغفوری آذر and فاطمه باکوئی and مهدوی عادلی, محمدحسین and محمدعلی افشار کاظمی},
title = {طراحی مدلی پویا برای تحلیل سرمایۀ اجتماعی با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها},
journal = {مدیریت سرمایه اجتماعی},
year = {2019},
month = {November},
issn = {2423-6071},
keywords = {اعتماد پویایی‏شناسی سیستم‏ها سرمایۀ اجتماعی شبکه پذیری هنجارهای اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدلی پویا برای تحلیل سرمایۀ اجتماعی با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها
%A آمین فغفوری آذر
%A فاطمه باکوئی
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A محمدعلی افشار کاظمی
%J مدیریت سرمایه اجتماعی
%@ 2423-6071
%D 2019

[Download]