سومین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه و مدیریت ساخت , 2019-06-22

عنوان : ( واکاوی تأثیر پارامتر میزان جمعیت بر شاخص خطر ناشی از ازدحام در هنگام تخلیه اضطراری به کمک شبیه‎سازی عامل محور )

نویسندگان: امید حسینی , مجتبی مغربی , محمود فغفور مغربی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده ازدحام در تخلیه اضطراری از مهمترین مسائلی است که نه تنها در عملکرد تخلیه تأثیر میگذارد بلکه میتواند منجربه مصدومیت گردد. در اغلب مدل‎سازی‎های ازدحام در تخلیه، تعداد جمعیت اولیه عددی ثابت فرض‎شده و پژوهش بر اساس همین فرض صورت میگیرد، لذا یافتن رابطه‎ای مابین خطر ازدحام و تعداد جمعیت اولیه میتواند منجربه نزدیکتر شدن مدل‎سازی‎ها به واقعیت گردد. در این مقاله بوسیله برنامه‎نویسی، تخلیه یک محوطه مدل با تغییر در تعداد جمعیت اولیه مکرراً شبیه‎سازی شده و خطر ازدحام ارزیابی‎گردید؛ تحلیل نتایج نشان‎داد رابطه‎ای نمایی بر وابستگی این دو پارامتر حاکم میباشد.

کلمات کلیدی

, تخلیه اضطراری, شبیه‎سازی کامپیوتری, شاخص خطر ازدحام, اندازه جمعیت, SFM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1081531,
author = {حسینی, امید and مغربی, مجتبی and فغفور مغربی, محمود},
title = {واکاوی تأثیر پارامتر میزان جمعیت بر شاخص خطر ناشی از ازدحام در هنگام تخلیه اضطراری به کمک شبیه‎سازی عامل محور},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه و مدیریت ساخت},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تخلیه اضطراری، شبیه‎سازی کامپیوتری، شاخص خطر ازدحام، اندازه جمعیت،SFM},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکاوی تأثیر پارامتر میزان جمعیت بر شاخص خطر ناشی از ازدحام در هنگام تخلیه اضطراری به کمک شبیه‎سازی عامل محور
%A حسینی, امید
%A مغربی, مجتبی
%A فغفور مغربی, محمود
%J سومین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه و مدیریت ساخت
%D 2019

[Download]