چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران , 2020-09-20

عنوان : ( اثرات رهبری فراگیر بر رفتار شهروندی: نقش میانجی عدالت سازمانی و فرهنگ یادگیری سازمانی )

نویسندگان: یعقوب مهارتی , الهه صابری , امیر نکودری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رفتار شهروندی سازمانی از اساسیترین مؤلفههای اثرگذار بر اثربخشی سازمانی است. رهبری فراگیر یکی از مواردی محسوب میشود که میتواند باعث بهبود رفتار شهروندی سازمانی شود. از دیگر عواملی که بر رفتار شهروندی سازمانی اثرگذار هستند، عدالت سازمانی و فرهنگ یادگیری سازمانی میباشند؛ این پژوهش به بررسی تأثیر رهبری فراگیر بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق نقش میانجی عدالت سازمانی و فرهنگ یادگیری سازمانی میپردازد. جامعه آماری این پژوهش را شرکتهای شهرک صنعتی توس مشهد تشکیل میدادند. از این تعداد شرکت 279 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمعآوری دادهها، پرسشنامه بود. روایی صوری با استفاده ازنظر خبرگان، روایی سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی و پایایی متغیرهای پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. پس از اطمینان از روایی و پایایی، پرسشنامه بهصورت حضوری بین اعضای جامعه توزیع گردید. تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای SPSS 23 و Smart PLS 2 با روش مدلیابی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج حاکی از این بودند که رهبری فراگیر بر رفتار شهروندی سازمانی، عدالت سازمانی و فرهنگ یادگیری سازمانی اثر مثبت و معنیداری دارد، عدالت سازمانی و فرهنگ یادگیری سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی اثر مثبت و معنیداری دارند و در انتها عدالت سازمانی و فرهنگ یادگیری سازمانی اثر رهبری فراگیر بر رفتار شهروندی سازمانی را میانجیگری میکنند.

کلمات کلیدی

, رهبری فراگیر, رفتار شهروندی سازمانی, عدالت سازمانی, فرهنگ یادگیری سازمانی و شرکتهای شهرک صنعتی توس مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1081535,
author = {مهارتی, یعقوب and صابری, الهه and نکودری, امیر},
title = {اثرات رهبری فراگیر بر رفتار شهروندی: نقش میانجی عدالت سازمانی و فرهنگ یادگیری سازمانی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران},
year = {2020},
location = {کرج, ايران},
keywords = {رهبری فراگیر، رفتار شهروندی سازمانی، عدالت سازمانی، فرهنگ یادگیری سازمانی و شرکتهای شهرک صنعتی توس مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات رهبری فراگیر بر رفتار شهروندی: نقش میانجی عدالت سازمانی و فرهنگ یادگیری سازمانی
%A مهارتی, یعقوب
%A صابری, الهه
%A نکودری, امیر
%J چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
%D 2020

[Download]