پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (36), شماره (3), سال (2021-4) , صفحات (655-678)

عنوان : ( استفاده از عناصر هستان نگاری موجود در ساخت هستان نگار جدید: ارائه و آزمون روشی نظام مند مبتنی بر ادغام هستان نگارها )

نویسندگان: امید میلانی فرد , محسن کاهانی , مهدی علیپور حافظی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از رویکردها در ساخت هستان نگار جدید، ادغام عناصر هستان نگارهای موجود است. به رغم ارائه ابزار و روش های مختلف ادغام هستان نگار، تعداد بسیار کمی از آن ها در تعاملی یکپارچه با یک روش شناسی توسعه هستان نگار عمل کرده و هیچیک زبان فارسی را پشتیبانی نمی کنند. در این نوشتار، روشی نظام‌مند برای استفاده از هستان نگارهای موجود با پشتیبانی از زبان فارسی و در تعامل با یک روش شناسی کامل توسعه هستان نگار معرفی شده است. از آنجا که این پژوهش، به دنبال ارائه یک محصول فناوری اطلاعات (یک روش و ابزار مرتبط با آن) است، روش پژوهش علم طراحی را به کار گرفته است. فرآیند و الگوریتم های روش پیشنهادی این پژوهش، بر اساس چرخه عمومی پژوهش علم طراحی ایجاد شده و بهبود و تکامل یافته اند. این روش برای تولید هستان نگار جامع مؤسسه های آموزشی و پژوهشی زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مورد استفاده قرار گرفت و محصول نهایی در تقابل با یک استاندارد طلایی، ارزیابی و صحت آن تأیید شد. یافته های مهم این پژوهش شامل یک روش ساخت هستان نگار با رویکرد ادغام عناصر هستان‌نگار-های موجود و همچنین یک هستان نگار آموزش عالی حاصل از اجرای این روش می باشد.

کلمات کلیدی

, توسعه هستان نگار, استفاده مجدد از هستان نگارها, ادغام هستان نگار, روش تولید هستان‌نگار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081542,
author = {میلانی فرد, امید and کاهانی, محسن and مهدی علیپور حافظی},
title = {استفاده از عناصر هستان نگاری موجود در ساخت هستان نگار جدید: ارائه و آزمون روشی نظام مند مبتنی بر ادغام هستان نگارها},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2021},
volume = {36},
number = {3},
month = {April},
issn = {2251-8223},
pages = {655--678},
numpages = {23},
keywords = {توسعه هستان نگار، استفاده مجدد از هستان نگارها، ادغام هستان نگار، روش تولید هستان‌نگار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از عناصر هستان نگاری موجود در ساخت هستان نگار جدید: ارائه و آزمون روشی نظام مند مبتنی بر ادغام هستان نگارها
%A میلانی فرد, امید
%A کاهانی, محسن
%A مهدی علیپور حافظی
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2021

[Download]