علوم آب و خاک, دوره (24), شماره (1), سال (2020-5) , صفحات (133-144)

عنوان : ( تخمین رطوبت خاک با تلفیق روش ریزمقیاس سازی داده‌های سنجنده‌ی مایکروویو و مدل SMAR (مطالعه موردی: دشت رفسنجان) )

نویسندگان: مائده فرخی , حسین انصاری , علیرضا فریدحسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برآورد رطوبت خاک در مقیاس‌های زمانی و مکانی کلید مدیریت استراتژیک منابع آب می‌باشد. روشهای سنجش از دور مبتنی بر امواج مایکروویو علیرغم فراهم نمودن گسترده و مداوم رطوبت در نزدیکی سطح زمین، قدرت تفکیک مکانی پایینی دارند.در این پژوهش ابتدا از محصولات رطوبت خاک سطحی سنجنده مایکروویو AMSR2 با وضوح 25 کیلومتر استفاده شد و این محصولات بر اساس یک مدل رگرسیونی که رطوبت خاک سطحی را به سه پارامتر سنجنده‌ی مودیس ارتباط می‌دهد، به ابعاد 1 کیلومتر ریزمقیاس گردیدند. در مرحله بعد تلفیق مدل ریزمقیاس شده رطوبت خاک سطحی با مدل SMAR، بمنظور پایش رطوبت خاک ناحیه ریشه در منطقه مورد مطالعه(دشت رفسنجان) انجام شد. جهت بررسی عملکرد روش پیشنهادی در 10 ایستگاه از دشت رفسنجان از رطوبت سطح و نیمرخ خاک اندازه‌گیری بعمل آمد. مقایسه داده‌های معمولی و ریزمقیاس شده رطوبت خاک سطحی با داده‌های اندازه‌گیری نشان داد که مقادیر میانگین کل ایستگاه‌ها برای میزان ضریب همبستگی از 540/0 به 739/0 افزایش و قدر مطلق میانگین خطا و جذر میانگین مربعات خطا بترتیب از 039/0 به 018/0 و از 040/0 به 020/0 کاهش یافت. همچنین نتایج حاصل از اعتبار‌سنجی مقادیر رطوبت خاک ناحیه ریشه نشان داد که روش پیشنهادی توانسته با دقت بالایی رطوبت را در این ناحیه تخمین بزند و تغییرات آن را نشان دهد.

کلمات کلیدی

, ریزمقیاس‌سازی, سنجش از دور, مودیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081556,
author = {فرخی, مائده and انصاری, حسین and فریدحسینی, علیرضا},
title = {تخمین رطوبت خاک با تلفیق روش ریزمقیاس سازی داده‌های سنجنده‌ی مایکروویو و مدل SMAR (مطالعه موردی: دشت رفسنجان)},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2020},
volume = {24},
number = {1},
month = {May},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {133--144},
numpages = {11},
keywords = {ریزمقیاس‌سازی، سنجش از دور، مودیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین رطوبت خاک با تلفیق روش ریزمقیاس سازی داده‌های سنجنده‌ی مایکروویو و مدل SMAR (مطالعه موردی: دشت رفسنجان)
%A فرخی, مائده
%A انصاری, حسین
%A فریدحسینی, علیرضا
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2020

[Download]