چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی , 2020-10-07

عنوان : ( تاثیر سطوح لجن فاضلاب در خاک شور بر خصوصیات رشدی گیاه اسفناج )

نویسندگان: هبه بهلوان , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشکلات شوری در مناطق خشک و نیمه خشک وجود دارد و می تواند رشد گیاه را شدیدا محدود سازد. لجن فاضلاب های شهری دارای عناصر غذایی ضروری زیادی هشتندو موجب افزایش تخلخل، تهویه، زهکشی و ظرفیت نگهداری آب زیاد در خاک خصوصا خاک های مشکل دار می شوند. عناصر غذایی در خاک به فرم قابل دسترس شده که به سهولت توسط گیاه جذب می شوند. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف لجن فاصلاب (صفر، 5/3 و 0/7 تن بر هکتار) در مخلوط با خاک شور dS/m 5/9 ECe= روی برخی از ویژگی های رشدی گیاه اسفناج به صورت آزمایش کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین مقادیر وزن تر گیاه (91/60 گرم بر گلدان)، وزن تر ریشه (47/26 گرم بر گلدان)، طول برگ (16/22 سانتی متر) و سطح برگ ( 02/957 سانتی مترمربع) برای گیاه اسفناج در تیمار 7 تن بر هکتار لجن فاضلاب بود.در حالی که در شاهد (سطح صفر لجن فاضلاب) مقادیر مربوطه معادل 45/30 گرم برگلدان وزن تر گیاه، وزن تر ریشه 23/23 گرم بر گلدان، طول برگ 07/11 سانتی متر و سطح برگ 5/478 سانتی مترمربع بودند. ظرایب همبستگی بین پارامترهای اندازه گیری شده گیاه اسفناج نشان داد که سطح برگ بیشترین همبستگی مثبت را با وزن تر گیاه (r= 0.98**) داشت.بنابراین استفاده از لجن فاضلاب علاوه بر شاخص های رشدی گیاه حساس اسفناج، می تواند روش مناسبی در جهت کاهش اثرهای تنش شوری بر رشد این گیاه در حاک های شور باشد.

کلمات کلیدی

, مواد آلی, خاک شور, Spinacia oleracea
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1081558,
author = {بهلوان, هبه and آستارائی, علیرضا and لکزیان, امیر},
title = {تاثیر سطوح لجن فاضلاب در خاک شور بر خصوصیات رشدی گیاه اسفناج},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی},
year = {2020},
location = {کرج, ايران},
keywords = {مواد آلی، خاک شور، Spinacia oleracea},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سطوح لجن فاضلاب در خاک شور بر خصوصیات رشدی گیاه اسفناج
%A بهلوان, هبه
%A آستارائی, علیرضا
%A لکزیان, امیر
%J چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
%D 2020

[Download]