مدیریت سازمان های دولتی, دوره (8), شماره (32), سال (2020-10) , صفحات (12-24)

عنوان : ( شناسایی عوامل تعدیلگرِ ارتباط سنگینباری نقش و رفتارهایِ بازآفرینیِ تعادل کار زندگی در بین اعضای هیئتعلمی دانشگاه )

نویسندگان: سیدمجتبی هاشمیان , فریبرز رحیم نیا , مجتبی پورسلیمی , محمدمهدی فراحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر بنا دارد تا نسبت به کشف و بازنماییِ عوامل تعدیلگرِ مؤثر بر رفتارهای بازآفرینیِ تعادل کار زندگی نمایشان اعضای - هیئتعلمی دانشگاههای دولتی شمال شرق ایران تلاش نماید. در این مطالعه، پژوهش از لحاظ روش، پدیدارشناسی و از لحاظ هدف، بنیادی بوده و ماهیتی اکتشافی داشته است. جامعۀ مورد مطالعه، آن دسته از اعضای هیئتعلمی دانشگاههای فردوسی مشهد و بیرجند بوده که دارای مرتبۀ علمی استادیاری با حداقل 5 سال سابقه کاری و یا دانشیاری بودهاند. انتخاب مشارکتکنندگان به شیوۀ هدفمند با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته پی گرفته شد. نهایتاً پس از اشباع دادهها و تکرار یافتهها، کفایت تعداد نمونه با 61 مشارکتکننده مسجل شد. نتایج تحلیل دادهها به شیوۀ تحلیل محتوای کلایزی نشان داد که عوامل تعدیلگر در ارتباط میان سنگینباری نقش و رفتارهای بازآفرینیِ تعادل کار زندگی را میتوان در قالب سه دسته از عوامل فردی، - موقعیتی و فردی موقعیتی صورتبندی کرد. چارچوب عوامل تعدیلگرِ شناسایی شده میتواند توسط دستاندرکاران حوزۀ مدیریت - منابع انسانی در طراحیِ تدابیر نظام نگهداشت اعضای هیئتعلمی مورد بهرهگیری واقع شود.

کلمات کلیدی

, رفتارهای بازآفرینیِ تعادل کار زندگی, سنگینباری نقش, اعضای هیئتعلمی دانشگاه, عوامل تبدیلگر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081591,
author = {هاشمیان, سیدمجتبی and رحیم نیا , فریبرز and پورسلیمی, مجتبی and فراحی, محمدمهدی},
title = {شناسایی عوامل تعدیلگرِ ارتباط سنگینباری نقش و رفتارهایِ بازآفرینیِ تعادل کار زندگی در بین اعضای هیئتعلمی دانشگاه},
journal = {مدیریت سازمان های دولتی},
year = {2020},
volume = {8},
number = {32},
month = {October},
issn = {2322-522x},
pages = {12--24},
numpages = {12},
keywords = {رفتارهای بازآفرینیِ تعادل کار زندگی، سنگینباری نقش، اعضای هیئتعلمی دانشگاه، عوامل تبدیلگر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی عوامل تعدیلگرِ ارتباط سنگینباری نقش و رفتارهایِ بازآفرینیِ تعادل کار زندگی در بین اعضای هیئتعلمی دانشگاه
%A هاشمیان, سیدمجتبی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A پورسلیمی, مجتبی
%A فراحی, محمدمهدی
%J مدیریت سازمان های دولتی
%@ 2322-522x
%D 2020

[Download]