جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (8), شماره (32), سال (2020-3) , صفحات (172-157)

عنوان : ( ارزیابی ظرفیت تحمل محیط در روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: روستای کنگ) )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , امین فعال جلالی , زهرا سلیمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی چند دهه اخیر گردشگری روستایی به عنوان ابزاری برای دستیابی به رشد اقتصاادی ایاااد تناو و ثبات در اشتغال پویایی تاارت و صنعت ایااد بازارهای جدید برای محصولات کشاورزی در نظر گرفته میشود؛ اما رشد سریع صنعت گردشاگری فشاار روزافزونای را بار محی زیسات در پای داشاته اسات بررسیها حاکی از آن است که اولویت دادن باه مناافع اقتصاادی ناشای از توساعه عنانگسایتته صانعت گردشگری موجب خدشهدار شدن اصول توسعهپایدار در مناطق متتلف شده و محی زیست را با خطرات روزافزونی مواجه کرده است با توجه به اهمیت محاسابه ررفیات تحماح محای در پاپوه پای رو ررفیت تحمح محیطی در روستای گردشگری کنگ مورد ارزیابی قرار گرفته است روش تحقیق به شایوه توصیفی و تحلیلی است و از سه نو ررفیت پذیرش فیزیکی واقعی و مؤثر باتوجه به مهمتاری عواماح 91 محدود کننده گردشگران (ساعات شدید آفتابی تعداد روزهای یتبندان بالاتری بیشاینه دماا بای از درجه) باه عناوان عواماح محادودیتهای اصالی منطقاه بارای توساعه 5درجه و بالاتری کمینه دما زیر گردشگری در نظر گرفته شده است یافتههای تحقیق نشان داد ررفیت تحمح فیزیکی روستای کنگ برابار نفار در ساال و ررفیات تحماح ماؤثر برابار باا 511221 نفر در سال ررفیت تحمح واقعی 2596111 با نفر در سال میباشد به ای ترتیب میتوان نتیاه گرفت که روستای کنگ از نظر ررفیت تحماح 919125 فیزیکی برای ورود گردشگران در شرای مطلوبی قرار ندارد

کلمات کلیدی

ررفیت تحمح واقعی ررفیت پذیرش فیزیکی طرفیت تحمح مؤثر روستای کنگ شهرستان طرقبه شاندیز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081594,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and فعال جلالی, امین and سلیمانی, زهرا},
title = {ارزیابی ظرفیت تحمل محیط در روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: روستای کنگ)},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2020},
volume = {8},
number = {32},
month = {March},
issn = {2322-1682},
pages = {172--157},
numpages = {-15},
keywords = {ررفیت تحمح واقعی ررفیت پذیرش فیزیکی طرفیت تحمح مؤثر روستای کنگ شهرستان طرقبه شاندیز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ظرفیت تحمل محیط در روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: روستای کنگ)
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A فعال جلالی, امین
%A سلیمانی, زهرا
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2020

[Download]