علوم زمین, ( ISI ), دوره (29), شماره (116), سال (2020-8) , صفحات (173-182)

عنوان : ( زیست چینه نگاری سازند بغمشاه بر مبنای نانوفسیل های آهکی در برش بغداده (حاشیه شرقی بلوک لوت) )

نویسندگان: فاطمه هادوی , احمدرضا خزاعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش کنونی سازند بغمشاه در برش بغداده واقع در حاشیه شرقی بلوک لوت جهت مطالعات زیستچینهنگاری برمبنای نانوفسیلهای آهکی، نمونهبرداری گردید. ضخامت سازند بغمشاه در برش مذکور 253متر بوده و عمدتاٌ متشکل از شیل و مارن می باشد. براساس مطالعات انجام شده43 گونه نانوفسیلی متعلق به 21جنس با حفظ شدگی خوب تا متوسط در برش بغداده شناسایی و عکسبرداری شد. برمبنای نانوفسیلهای آهکی شاخص و مجموعه فسیلهای همراه، زیست زونهای CC1تا CC5از زون بندی ) Sissingh ( 1977تعیین گردید. براساس زیست زونهای تعیین شده، سن سازند بغمشاه در برش بغداده بریازین پیشین- بارمین پیشین پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

زیست چینه نگاری؛ نانوفسیلهای آهکی؛ بغمشاه؛ بغداده؛ بلوک لوت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081601,
author = {هادوی, فاطمه and احمدرضا خزاعی},
title = {زیست چینه نگاری سازند بغمشاه بر مبنای نانوفسیل های آهکی در برش بغداده (حاشیه شرقی بلوک لوت)},
journal = {علوم زمین},
year = {2020},
volume = {29},
number = {116},
month = {August},
issn = {1023-7429},
pages = {173--182},
numpages = {9},
keywords = {زیست چینه نگاری؛ نانوفسیلهای آهکی؛ بغمشاه؛ بغداده؛ بلوک لوت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری سازند بغمشاه بر مبنای نانوفسیل های آهکی در برش بغداده (حاشیه شرقی بلوک لوت)
%A هادوی, فاطمه
%A احمدرضا خزاعی
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2020

[Download]