تحقیقات آب و خاک ایران, سال (2020-3)

عنوان : ( توسعه مدل عددی آبیاری جویچه‌ای با تلفیق معادله‌های سنت-ونانت یک‌بعدی و ریچاردز سه‌بعدی )

نویسندگان: سیدمحمدرضا ناقدی فر , علی نقی ضیائی , حسین انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وسعه مدل‌های عددی برای ارزیابی و مدیریت روش‌های آبیاری بخشی از فعالیت‌های لازم برای تولید سامانه‌های پشتیبانی تصمیم مدیریت آب در مزرعه می­باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به توسعه یک مدل تلفیقی آبیاری جویچه‌ای با استفاده از معادلات سنت-ونانت یک‌بعدی هیدرودینامیک و فرم کامل معادله سه‌بعدی ریچاردز می‌پردازد. برای حل معادلات سنت-ونانت از یک طرح صریح و برای حل معادله ریچاردز از طرح ضمنی استفاده شده است. همچنین از روش انتقال دستگاه مختصات برای مدیریت شبکه نامتعامد معادله سه‌بعدی بهره گرفته شده است. مدل ارائه‌شده توسط داده‌های آزمایشگاهی و عددی مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج ارائه‌شده دقت قابل قبولی را نشان دادند. ریشه میانگین مربعات خطا و میانگین قدرمطلق خطا برای منحنی فاز پیشروی به ترتیب برابر با s631/0 و s630/2 به دست آمد. همچنین حداکثر خطای ریشه میانگین مربعات خطا و میانگین قدرمطلق خطا برای شبیه‌سازی توزیع پتانسیل ماتریک به ترتیب برابر با m24/0 و m 45/0 بود. در نهایت مدل ارائه‌شده برای شبیه‌سازی آبیاری در یک آزمایش عددی آبیاری جویچه‌ای با پنج نوبت آبیاری مورد استفاده قرار گرفته و نتایج تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که مدل حاضر توانایی شبیه‌سازی فاز پیشروی آبیاری جویچه‌ای را دارد.

کلمات کلیدی

جریان سطحی جریان زیرسطحی فاز پیشروی توزیع مجدد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081637,
author = {ناقدی فر, سیدمحمدرضا and ضیائی, علی نقی and انصاری, حسین},
title = {توسعه مدل عددی آبیاری جویچه‌ای با تلفیق معادله‌های سنت-ونانت یک‌بعدی و ریچاردز سه‌بعدی},
journal = {تحقیقات آب و خاک ایران},
year = {2020},
month = {March},
issn = {2008-479X},
keywords = {جریان سطحی جریان زیرسطحی فاز پیشروی توزیع مجدد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه مدل عددی آبیاری جویچه‌ای با تلفیق معادله‌های سنت-ونانت یک‌بعدی و ریچاردز سه‌بعدی
%A ناقدی فر, سیدمحمدرضا
%A ضیائی, علی نقی
%A انصاری, حسین
%J تحقیقات آب و خاک ایران
%@ 2008-479X
%D 2020

[Download]