umasport2020.ir , 2020-09-09

عنوان : ( مقایسه دو روش تمرین مقاومتی با دو الگوی باردهی هرمی و هرمی معکوس بر نیمرخ مهارتی و شاخص های زیست حرکتی کشتی گیران آزادکار )

نویسندگان: کیوان حجازی , مهرداد فتحی , غدیرعلی امیدبخش , سمانه برادران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: ورزش کشتی یک فعالیت قدرتی سرعتی است و در آن انجام تمرینات مقاومتی برای بهبود عملکرد ورزشکار ضروری است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی هرمی و هرمی معکوس بر شاخص های زیست حرکتی، آنتروپومتریک و نیمرخ مهارتی کشتی گیران آزادکار بود. روش شناسی: در این مطالعه نیمه تجربی، 24 مردکشتی گیر آزادکار به صورت تصادفی در دو گروه تمرین مقاومتی هرمی ساده(12 نفر) و تمرین مقاومتی هرمی معکوس(12 نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرین مقاومتی هرمی ساده و معکوس شامل 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه انجام شد. پیش از شروع و پس از پایان دوره تمرین، شاخص های زیست حرکتی و آنتروپومتریک جمع آوری شد. برای مقایسه میانگین های درون گروهی و بین گروهی از روش آماری تی استیودنت و تی مستقل استفاده شد و نتایج در سطح معنی داری 05/0>p آزمایش شدند. نتایج: تمرین منجربه تغییرات معنی داری در متغیرهای وزن بدن، نمایه توده بدن، درصد چربی بدن، قدرت بیشینه در هر دو الگوی هرمی ساده و معکوس شد(05/0>P). توان بی هوازی، قدرت انفجاری، استقامت عضلانی در هر دو الگوی هرمی ساده و معکوس افزایش معنی داری یافت. تغییرات میانگین‌های بین گروهی در متغیر وزن، نمایه توده بدن و استقامت عضلانی در بین دو گروه تجربی تفاوت معنی‌دار دارد (05/0>P). بحث: تمرینات مقاومتی با دو الگوی هرمی ساده و هرمی معکوس منجربه افزایش معنی دار توان بی هوازی کشتی گیران شد. برای بسیاری از ورزشکاران توانایی حفظ یک فعالیت شدید که به انرژی فوق العاده ای در یک زمان معین نیاز دارد از اهمیت چشمگیری برخوردار است. در این شیوه تأمین انرژی از منابع غیر هوازی حاصل می شود. در ورزش هایی همچون فعالیت های تناوبی، انرژی بی هوازی نقش ویژه ای را ایفا می کند. چون در آغاز چنین فعالیت هایی تأمین انرژی لازم هوازی با اختلال و مشکل مواجه میشود انرژی لازم از منابع بی هوازی به دست می آید. مسیرهای سوخت و ساز که در تولید بی هوازی آدنوزین تری فسفات مؤثرند عبارتند از دستگاه فسفاژن و اسید لاکتیک که ویژگی های این دو مسیر با اصطلاحات توان و ظرفیت مشخص می شود. نتیجه گیری: تمرینات مقاومتی با دو الگوی هرمی ساده و معکوس منجربه کاهش معنی دار وزن، نمایه توده بدن، درصدچربی بدن و بهبود نیمرخ مهارتی و شاخص های زیست حرکتی شد. به طور خلاصه ممکن است استفاده کردن از هر دو نوع تمرین اثر مثبتی بر شاخص های عملکردی کشتی گیران داشته باشد.

کلمات کلیدی

, تمرینات هرمی, نیمرخ مهارتی, کشتی آزاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1081644,
author = {کیوان حجازی and فتحی, مهرداد and غدیرعلی امیدبخش and سمانه برادران},
title = {مقایسه دو روش تمرین مقاومتی با دو الگوی باردهی هرمی و هرمی معکوس بر نیمرخ مهارتی و شاخص های زیست حرکتی کشتی گیران آزادکار},
booktitle = {umasport2020.ir},
year = {2020},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {تمرینات هرمی، نیمرخ مهارتی، کشتی آزاد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه دو روش تمرین مقاومتی با دو الگوی باردهی هرمی و هرمی معکوس بر نیمرخ مهارتی و شاخص های زیست حرکتی کشتی گیران آزادکار
%A کیوان حجازی
%A فتحی, مهرداد
%A غدیرعلی امیدبخش
%A سمانه برادران
%J umasport2020.ir
%D 2020

[Download]