دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2020-05-27

عنوان : ( کنترل نیمه فعال سازه محک با استفاده از کنترولر LQG همراه با یکسیستم فازی )

نویسندگان: سیدحسین فضائلی حسینی نژاد , عباس کرم الدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از الگوریتممناسب جهت کاهش پاسخ هایلرزه ایو به تبع آن کاهش خسارات ناشیاز زلزله از اهمیتزیادیدر مهندسیعمران برخوردار است. سیستمهایکنترل نیمهفعال به دلیلتواناییتغییرخصوصیاتمکانیکیسیستمخود و استفاده از منابع انرژیمحدود مورد توجه قرار گرفتهاند. از طرفیبهره جوئیاز محاسبات نرم و سیستمهایاستنتاج فازیبه دلیلاستفاده از دانش بشری،کمک شایانیبه کاهش پاسخ هایسازه در حینزلزله دارد. در اینمقاله طراحیکنترل کننده یکسیستمنیمهفعال غیرخطیمحکسه طبقهاز نوع میراگرمغناطیسیMRبر مبنایقوانینفازیو استفاده از نیرویکنترل کننده خطیLQGمدنظر است. مدل سازیمیراگرنیزبر مبنایمدل بوک-ون صورت گرفته است. در اینکنترل کننده نیرویمورد نیازسازه توسط کنترل کننده LQGهمراه با نیرویاعمال شده توسط میراگردر گام قبل وارد سیستماستنتاج فازیشده و ولتاژ موردنیازبه عنوان خروجیوارد میراگرمیشود. در سیستماستنتاج، قوانینفازیبراساس کنترل کننده قطع و وصل بهینهو قطع و وصل بهینه اصلاح شده نوشتهو مقایسهایبینآنها صورت گرفته است. هدف اصلیاینکار خروج از منطق صفر و یکیو استفاده از منطق فازیبرایتصمیمگیریمیباشد .نتایجحاصل از معیارهایارزیابیو نمودارهایتاریخچهزمانینشان از کارائیبالایکنترل کننده پیشنهادیدر کاهش پاسخهایلرزه ایدر برابر دیگرسیستمهایپیشنهادیدارد

کلمات کلیدی

, کنترل سازه ها, کنترل نیمهفعال, منطق فازی, میراگرMR, کنترل کننده LQG
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1081661,
author = {فضائلی حسینی نژاد, سیدحسین and کرم الدین, عباس},
title = {کنترل نیمه فعال سازه محک با استفاده از کنترولر LQG همراه با یکسیستم فازی},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2020},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {کنترل سازه ها،کنترل نیمهفعال، منطق فازی،میراگرMR، کنترل کننده LQG},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل نیمه فعال سازه محک با استفاده از کنترولر LQG همراه با یکسیستم فازی
%A فضائلی حسینی نژاد, سیدحسین
%A کرم الدین, عباس
%J دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2020

[Download]