پژوهشنامه علوی, دوره (10), شماره (20), سال (2020-3) , صفحات (1-23)

عنوان : ( شیوه‌ها‌ی توصیف غیبیّات در نهج البلاغه )

نویسندگان: سیدمهدی ظفرحسینی , علی اسدی اصل , حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تا کنون موضوع غیبیّات در نهج البلاغه از جهات گوناگونی همچون امکان علم به آن و اهداف ذکر آن بررّسی شده است، امّا شیوه‌های توصیف آن مورد برّرسی قرار نگرفته است. این مقاله ضمن بیان معنای مشخّصی از غیب،غیب را در برابر عالم شهادت می‌داند نه صرف اخبار و ملاحم غیبی؛ و برّرسی الفاظ را به عنوان راهی در یافتن شیوه توصیف غیبیّات معرّفی می‌کند و در این جهت نمونه‌هایی را انتخاب نموده و تحلیل کرده است که ما حصل آن چنین است که حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه، با شیوه‌هایی از قبیل: طرح مسائل خداشناسی با استفاده از ترکیب کلمات، تنزیه خداوند از صفات نقص با عبارات سلبی ، معرفی فرشتگان از طریق مفاهیم آشنا نزد اذهان، مبرّا ساختن فرشتگان از ادّعاهای ناروا از طریق الفاظ دال بر پاکی آنان، اثبات هدفمندی برای زندگی بشر از طریق استعمال لفظ غایت، توصیف عدل الهی در قیامت با استفاده از تعابیر بیانگر شدّت حساب الهی ، طرح حوادثی در آینده مشابه حوادث گذشته با استفاده از ضمائر خطاب و طرح حوادثی در آینده بدون مشابهت در گذشته با استفاده از ادوات تنبیه، غیبیّات را توصیف نموده‌اند.

کلمات کلیدی

نهج‌البلاغه غیبیّات وصف الفاظ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081690,
author = {ظفرحسینی, سیدمهدی and اسدی اصل, علی and نقی زاده, حسن},
title = {شیوه‌ها‌ی توصیف غیبیّات در نهج البلاغه},
journal = {پژوهشنامه علوی},
year = {2020},
volume = {10},
number = {20},
month = {March},
issn = {2383-0859},
pages = {1--23},
numpages = {22},
keywords = {نهج‌البلاغه غیبیّات وصف الفاظ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شیوه‌ها‌ی توصیف غیبیّات در نهج البلاغه
%A ظفرحسینی, سیدمهدی
%A اسدی اصل, علی
%A نقی زاده, حسن
%J پژوهشنامه علوی
%@ 2383-0859
%D 2020

[Download]