مطالعات فهم حدیث, دوره (7), شماره (1), سال (2020-12) , صفحات (231-247)

عنوان : ( مفهوم شناسی «و الشاخص عنکم متدارک برحمة من ربّه» در خطبه سیزدهم نهج البلاغه و تحلیل آن )

نویسندگان: سیدمهدی ظفرحسینی , علی اسدی اصل , حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل پس از جنگ جمل خطبه امیرمؤمنان در توصیف مردم بصره و توبیخشان و توصیه به ترک آن با عبارت(الشّاخص عنکم) است که در خطبه سیزدهم نهج البلاغه آمده است.مترجمان نهج البلاغه معانی: (وانهادن)،(رخت بر بستن)،(دوری گزیدن)، (بیرون رفتن)، (ترک کردن) و (بیرون رفتن از شهر) را از این عبارت فراروی محقّقان نهاده‌اند امّا از آنجا که در مضامین دینی، ترک صورتهای گوناگونی دارد از قبیل: هجرت از دار الکفر به دار الایمان همچون هجرت از مکّه به مدینه، رها نمودن صفات ناپسند قومی، جدا شدن اهل حقّ از اهل باطل در اجتماع، و ترک همنشینی فساق؛ این مقاله با بهره گیری از دلایل زبانی ، تاریخی و سیاقی اثبات می‌کند که مقصود از ترک، خروج از شهر بصره است که مخاطبان امام در جهت حفظ دین خود ملزم به انجام آن بوده‌اند امّا باید توجّه نمود که این بیان در جهت نکوهش مردم بصره نیست بلکه در جهت بیان راهکاری است به ایشان برای برون رفت از وضع نامطلوبشان لذا منافاتی با این امر که بعدها در میان ایشان انسانهای خوبی به وجود آید ندارد.

کلمات کلیدی

, بصره, توصیف, مجالست, ترک, فاسقان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081692,
author = {ظفرحسینی, سیدمهدی and اسدی اصل, علی and نقی زاده, حسن},
title = {مفهوم شناسی «و الشاخص عنکم متدارک برحمة من ربّه» در خطبه سیزدهم نهج البلاغه و تحلیل آن},
journal = {مطالعات فهم حدیث},
year = {2020},
volume = {7},
number = {1},
month = {December},
issn = {2588-3895},
pages = {231--247},
numpages = {16},
keywords = {بصره،توصیف، مجالست،ترک،فاسقان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مفهوم شناسی «و الشاخص عنکم متدارک برحمة من ربّه» در خطبه سیزدهم نهج البلاغه و تحلیل آن
%A ظفرحسینی, سیدمهدی
%A اسدی اصل, علی
%A نقی زاده, حسن
%J مطالعات فهم حدیث
%@ 2588-3895
%D 2020

[Download]