ماشین های کشاورزی, سال (2021-9)

عنوان : ( انتخاب طول موجهای های طیفی حساس از میان داده های فراطیفی جهت تشخیص برگ های درخت پسته آلوده به آفت پسیل )

نویسندگان: علی مقیمی , امنه سازگار نیا , محمدحسین اق خانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال‌های اخیر تولید پسته توسط آفتی به نام پسیل تهدید شده است. هدف از انجام این تحقیق انتخاب باندهای طیفی مناسب جهت تشخیص برگ‌های آلوده به آفت پسیل می‌باشد. برای این منظور از 160 برگ سالم و 160 برگ بیمار در 64 باند طیفی در ناحیه بین 400 تا 1100 نانومتر با قدرت تفکیک طیفی حدودا 10 نانومتر طیف‎نگاری انجام شد. از روش جنگل‌های تصادفی برای مرتب‌سازی طول‌موج‌ها بر اساس قدرت تفکیک بین برگ‌های سالم و بیمار استفاده شد. پس از شناسایی و مرتب‌سازی طول‌موج‌ها بر اساس میزان اهمیت، طول‌موج‌های دارای بیشترین اهمیت توسط یک الگوریتم خوشه‌بندی در شش خوشه تقسیم‌بندی شدند به‌طوری‌که میانگین طول‌موج‌های هر خوشه‌ها حداقل 50 نانومتر از یکدیگر فاصله داشته باشند. میانگین طول‌موج های قرار گرفته در شش خوشه به‌ترتیب اهمیت عبارت بود از 710، 791، 858، 598، 468، و 1023 نانومتر. برای تبدیل داده‌های فراطیفی به چندطیفی، از بازتابش‌های به‌دست آمده در فاصله 15± نانومتری این مراکز میانگین‌گیری انجام گرفت و داده‌های بازتابش به‌دست آمده از دیگر طیف‌ها حذف شد. الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای طبقه‌بندی برگ‌های سالم و بیمار با استفاده از داده‌های فراطیفی و چند طیفی به‌دست آمده در این پژوهش به‌کار گرفته شد. دقت طبقه‌بندی با استفاده از تمام 64 طول‌موج (داده‌های فراطیفی) 91/90 درصد و با استفاده از 6 طول‌موج (داده‌های چندطیفی) 69/88 درصد بود. اختلاف بسیار کم (حدود 2 درصد) در میزان دقت طبقه‌بندی نشان‌دهنده صحت شیوه ارائه شده در این پژوهش برای کاهش ابعاد داده‌های فراطیفی می‌باشد. علاوه بر کاهش ابعاد داده، تعیین باندهای طیفی مناسب از میان داده‌های فراطیفی گامی موثر در طراحی و ساخت حسگر های چندطیفی جهت تشخیص بیماری گیاهان می‌باشد.

کلمات کلیدی

انتخاب ویژگی؛ پسته؛ جنگل‌های تصادفی؛ طیف‌سنجی؛ فراطیفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081701,
author = {مقیمی, علی and امنه سازگار نیا and اق خانی, محمدحسین},
title = {انتخاب طول موجهای های طیفی حساس از میان داده های فراطیفی جهت تشخیص برگ های درخت پسته آلوده به آفت پسیل},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2021},
month = {September},
issn = {2228-6829},
keywords = {انتخاب ویژگی؛ پسته؛ جنگل‌های تصادفی؛ طیف‌سنجی؛ فراطیفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انتخاب طول موجهای های طیفی حساس از میان داده های فراطیفی جهت تشخیص برگ های درخت پسته آلوده به آفت پسیل
%A مقیمی, علی
%A امنه سازگار نیا
%A اق خانی, محمدحسین
%J ماشین های کشاورزی
%@ 2228-6829
%D 2021

[Download]