مطالعات راهبردی زنان, دوره (22), شماره (89), سال (2021-3) , صفحات (65-94)

عنوان : ( موانع خروج‌ از مسیر ترقی مدیریت برای زنان در سازمان‌های دولتی ایران بر اساس الگوی ذهنی مدیران زن موفق )

نویسندگان: الهه ناصری نژاد , محمدمهدی فراحی , علیرضا خوراکیان , فریبرز رحیم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به موازات حضور زنان در سازمان‌ها، طبق برنامه ششم توسعه 30 درصد پست‌های مدیریت در سازمان‌های دولتی ایران در انتهای برنامه می‌بایست توسط زنان اشغال شده باشد. با این حال مسیر ترقی زنان در سازمان‌ها با چالش‌های متعددی مواجه است. از جمله این چالش‌ها، پدیده \\\"خروج از مسیر ترقی\\\" است. وقوع خروج ‌از مسیر ترقی در رهبران و مدیران به ویژه مدیران زن به پدیده سازمانی فراگیری تبدیل شده، که پیامدهای منفی بسیار وسیعی برای فرد و سازمان ایجاد خواهد نمود. در این پژوهش تلاش شده تا با شناسایی موانع خروج ‌از مسیرترقی، الگوی ذهنی مدیران زن موفق در این زمینه بررسی شود، لذا با استفاده از روش کیو، کلیه موانع خروج ‌از مسیر ترقی به عنوان فضای گفتمان پژوهش، از ادبیات موضوع گردآوری شد و سپس با انتخاب نمونه‌ای 15 نفره از مدیران زن موفق در سازمان‌های دولتی ایران، الگوی ذهنی غالب این مدیران با کمک چیدمان فضای گفتمان در نمودار کیو، شناسایی گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که داشتن دانش تخصصی، ارتباطات موثر، و داشتن چشم‌انداز فردی و نگاه بلندمدت، از مهمترین موانع در خروج از مسیر ترقی در میان مدیران زن سازمان‌های دولتی ایران است. همچنین بر اساس نتایج تحقیق، زنان موفق در سازمان‌های دولتی ایران، علاوه بر حفظ روحیه زنانه و لطیف خویش، فرزندآوری و مسئولیت تربیت فرزند را مانع رشد و ترقی خود نمی‌دانند. در مقابل با تقویت روحیه استقلال و کمال‌طلبی، رشد حرفه‌ای و یادگیری را تقویت نموده، و مسیر حرفه‌ای خود را راهبری می‌نمایند.

کلمات کلیدی

, خروج از مسیر ترقی, مدیریت زنان, سازمان‌های دولتی, روش‌شناسی کیو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081716,
author = {ناصری نژاد, الهه and فراحی, محمدمهدی and خوراکیان, علیرضا and رحیم نیا , فریبرز},
title = {موانع خروج‌ از مسیر ترقی مدیریت برای زنان در سازمان‌های دولتی ایران بر اساس الگوی ذهنی مدیران زن موفق},
journal = {مطالعات راهبردی زنان},
year = {2021},
volume = {22},
number = {89},
month = {March},
issn = {2008-2827},
pages = {65--94},
numpages = {29},
keywords = {خروج از مسیر ترقی، مدیریت زنان، سازمان‌های دولتی، روش‌شناسی کیو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T موانع خروج‌ از مسیر ترقی مدیریت برای زنان در سازمان‌های دولتی ایران بر اساس الگوی ذهنی مدیران زن موفق
%A ناصری نژاد, الهه
%A فراحی, محمدمهدی
%A خوراکیان, علیرضا
%A رحیم نیا , فریبرز
%J مطالعات راهبردی زنان
%@ 2008-2827
%D 2021

[Download]