علوم و مهندسی آب و فاضلاب, دوره (5), شماره (3), سال (2020-11) , صفحات (1-10)

عنوان : ( ارزیابی ریسک در واحدهای کلرزنی تصفیه آب و فاضلاب به روش FMEA )

نویسندگان: حانیه محسن زاده هدشی , حسام رزم آرا , علی دشتی , هادی روستافیض آبادی , هادی نخعی فدافن , ثمانه توکلی امینیان , مسعود روحبخش , علی فضائلی ترابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش بر اساس مطالعه موردی ارزیابی ریسک با روش بررسی حالات بالقوه خرابی و خطر و آنالیز اثرات ناشی از آن (FMEA) در واحدهای کلر زنی 4 تصفیه خانه منتخب در مشهد انجام گرفت. در این روش ابتدا واحدهای سیستم کلرزنی به 6 زیر مجموعه شامل انبار سیلندرهای گاز کلر، اتاق کلرزنی، سیلندرهای گاز، حمل و نقل سیلندرهای گاز کلر، اتصالات کلرزن‎های گازی و کارکنان، سیستم آموزشی و مدیریتی واحدهای کلرزنی، دسته بندی شدند. سپس خطرات بالقوه‏ در تصفیه خانه‏های منتخب، لیست شده و مقادیر شدت خرابی و خطر، احتمال وقوع خرابی و خطر و نیز قابلیت شناسایی خطر از طریق مصاحبه با متخصصان مشخص شد. سپس مقادیر عدد اولویت ریسک محاسبه شد که بر اساس آن امکان اولویت بندی خطرات در هر حوزه از تصفیه خانه‏های منتخب فراهم شد. نتایج نشان دادند به صورت کلی خطرات بالقوه با اولویت نخست بیشتر مربوط به سیستم‎های الکتریکی و در بخش حمل و نقل بوده است و استفاده از تجهیزات استاندارد و حمل و نقل با استفاده از وسایل نقلیه مناسب برای کاهش ریسک این خطرات پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, تصفیه خانه آب و فاضلاب, کلرزنی, ارزیابی ریسک, FMEA, عدد اولویت ریسک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081746,
author = {محسن زاده هدشی, حانیه and حسام رزم آرا and دشتی, علی and روستافیض آبادی, هادی and هادی نخعی فدافن and ثمانه توکلی امینیان and مسعود روحبخش and علی فضائلی ترابی},
title = {ارزیابی ریسک در واحدهای کلرزنی تصفیه آب و فاضلاب به روش FMEA},
journal = {علوم و مهندسی آب و فاضلاب},
year = {2020},
volume = {5},
number = {3},
month = {November},
issn = {2588-3941},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {تصفیه خانه آب و فاضلاب، کلرزنی، ارزیابی ریسک، FMEA، عدد اولویت ریسک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ریسک در واحدهای کلرزنی تصفیه آب و فاضلاب به روش FMEA
%A محسن زاده هدشی, حانیه
%A حسام رزم آرا
%A دشتی, علی
%A روستافیض آبادی, هادی
%A هادی نخعی فدافن
%A ثمانه توکلی امینیان
%A مسعود روحبخش
%A علی فضائلی ترابی
%J علوم و مهندسی آب و فاضلاب
%@ 2588-3941
%D 2020

[Download]