رویش روان شناسی, دوره (8), شماره (11), سال (2020-2) , صفحات (85-95)

عنوان : ( پیش بینی طرحواره های ناسازگار اولیه بر مبنای بدرفتاری عاطفی دوران کودکی و سبکهای فرزندپروری )

نویسندگان: بهناز شیدعنبرانی , علیرضا گل , سیدامیر امین یزدی , فاطمه فرهادیان , سیدسجاد نامورطباطبایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف پیشبینی طرحوارههای ناسازگار اولیه برمبنای بدرفتاری عاطفی دوران کودکی و سبکهای فرزندپروری انجام شد. این پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی میباشد. جامعه هدف شامل تمام افراد بین 18 تا 50 سال بود. نمونه پژوهش حاضر 266 نفر بود که بصورت داوطلبانه پرسشنامة ،)YSQ( و در دسترس پرسشنامههای طرحوارههای ناسازگار اولیه را )LEQ( سبکهای فرزندپروری بامریند و پرسشنامه تجارب دوره زندگی تکمیل کردند. برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام استفاده شد. دادههای بدست آمده با تحلیل گردید. براساس همبستگی پیرسون طرحوارههای SPSS-25 0( و محرومیت هیجانی / 0(، انزوای اجتماعی/بیگانگی ) 52 / نقص/شرم ) 54 0/53 ( بیشترین ارتباط و همبستگی را با بدرفتاری عاطفی دوران کودکی دارد ( که همه ی این طرحوارهها در حوزه طرد و بریدگی قرار دارند. طبق یافتههای بهدستآمده از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام، بدرفتاری عاطفی دوران کودکی )سوءاستفاده عاطفی( و سبک فرزندپروری )مستبدانه( بیشترین قدرت پیشبینی را برای طرحوارههای حوزه طرد و بریدگی دارد که به ترتیب 3 درصد از حوزه طرد و بریدگی را پیشبینی میکنند و این دو / 26/8 و 8 30 درصد از حوزه طرد و بریدگی را پیشبینی میکنند / متغیر به همراه هم 6 بدرفتاریهای عاطفی دوران کودکی و سبکهای فرزندپروری .)P>0/05( ناکارآمد تاثیر بسزایی در تعیین شخصیت بزرگسالان دارد زیرا بدرفتاری عاطفی دوران کودکی و سبک فرزندپروری مخصوصا مستبدانه در شکلگیری طرحوارههای ناسازگار اولیه مخصوصا در حوزه طرد باهم تعامل دارند و میتوانند اثرات زیانبار یکدیگر را افزایش یا کاهش دهند.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: طرحوارههای ناسازگار, سبک فرزندپروری, بدرفتاری عاطف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081779,
author = {شیدعنبرانی, بهناز and گل, علیرضا and امین یزدی, سیدامیر and فرهادیان, فاطمه and نامورطباطبایی, سیدسجاد},
title = {پیش بینی طرحواره های ناسازگار اولیه بر مبنای بدرفتاری عاطفی دوران کودکی و سبکهای فرزندپروری},
journal = {رویش روان شناسی},
year = {2020},
volume = {8},
number = {11},
month = {February},
issn = {2383-353X},
pages = {85--95},
numpages = {10},
keywords = {واژگان کلیدی: طرحوارههای ناسازگار، سبک فرزندپروری، بدرفتاری عاطف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی طرحواره های ناسازگار اولیه بر مبنای بدرفتاری عاطفی دوران کودکی و سبکهای فرزندپروری
%A شیدعنبرانی, بهناز
%A گل, علیرضا
%A امین یزدی, سیدامیر
%A فرهادیان, فاطمه
%A نامورطباطبایی, سیدسجاد
%J رویش روان شناسی
%@ 2383-353X
%D 2020

[Download]