مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی, دوره (2), شماره (6), سال (2020-3) , صفحات (159-176)

عنوان : ( اثربخشی آموزش گروهی جرأت‌ورزی بر ابراز وجود و کیفیت زندگی کاری کارکنان )

نویسندگان: سیما کرباسیان , جعفر طالبیان شریف , محمدسعید عبدخدائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تاثیر آموزش گروهی جرات ورزی بر ابراز وجود و بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان بیمارستان خاتم الانبیاء مشهد انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گرداوری داده ها از نوع مطالعات شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه گواه است. نمونه پژوهش که شامل ۲۴ نفر از کارکنان با حداقل یک سال سابقه کار بود، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. شرکت کنندگان در پژوهش به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه ۱۲ نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش ۸ جلسه۹۰ دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفت و گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های ابراز وجود گمبریل و ریچی و کیفیت زندگی کاری والتون بود. نتایج نشان داد که پس از انجام مداخله، میانگین نمرات ابراز وجود و کیفیت زندگی کاری کارکنان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه، به طور معنی داری افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, جرأت‌ورزی , ابراز وجود , کیفیت زندگی کاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081804,
author = {سیما کرباسیان and طالبیان شریف, جعفر and عبدخدائی, محمدسعید},
title = {اثربخشی آموزش گروهی جرأت‌ورزی بر ابراز وجود و کیفیت زندگی کاری کارکنان},
journal = {مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی},
year = {2020},
volume = {2},
number = {6},
month = {March},
issn = {2588-3917},
pages = {159--176},
numpages = {17},
keywords = {جرأت‌ورزی ، ابراز وجود ، کیفیت زندگی کاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی آموزش گروهی جرأت‌ورزی بر ابراز وجود و کیفیت زندگی کاری کارکنان
%A سیما کرباسیان
%A طالبیان شریف, جعفر
%A عبدخدائی, محمدسعید
%J مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی
%@ 2588-3917
%D 2020

[Download]