پژوهش های نوین در تصمیم گیری, دوره (5), شماره (3), سال (2020-10) , صفحات (210-231)

عنوان : ( تعیین مقادیر بهینه خون ارسالی به بیمارستانهای موجود در شبکه انتقال خون (موردمطالعه: پایگاه انتقال خون شهر مشهد) )

نویسندگان: منیره احمدی منش , احمد توکلی , علیرضا پویا , اسداله ایل بیگی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیران موجودی در پایگاههای انتقال خون همواره به دنبال ایجاد ذخیره کافی برای افزایش دسترسی به محصولات مختلف خونی و کاهش تلفات ناشی از به پایان رسیدن زمان انقضای خون میباشند. چراکه پاسخگویی به موقع، مناسب و به اندازه کافی تأمین کنندگان آن به مصرف کنندگان به دلیل فسادپذیری خون، غیرقطعی بودن تقاضای خون و رابطه مستقیم وجود یا عدم وجود آن با حیات یک انسان، امری بسیار مهم و ضروری تلقی می گردد. لازمه این امر آگاهی کامل از تقاضای بیمارستانهای تحت پوشش به عنوان مصرف کنندگان پایگاه و تصمیم گیری در مورد چگونگی برآوردن نیازهای آنها به بهترین شکل ممکن با هدف حداقل کردن میزان کمبود و اتلافات موجود در شبکه میباشد. با توجه به اهمیت این موضوع، در مقاله حاضر سعی شده است با هدف کاهش هزینه اتلافات و کمبود خون، مدل بهینه نحوه پاسخگویی به تقاضای بیمارستانهای موجود در شبکه انتقال خون مشهد طراحی و پیاده سازی گردد. به عبارت دیگر مدل پیشنهادی تعیین میکند زمانی که پایگاه های انتقال خون از مصرف کنندگان خود سفارش دریافت می کنند، با توجه به موجودی در دسترس چگونه به سفارشات پاسخ بهینه و مناسب بدهند که کمترین اتلافات و کمبودهای خونی را در پی داشته باشد. به منظور اعتبارسنجی مدل پیشنهادی، از پارامترهای آماری همچون خطای نسبی مطلق میانگین، خطای مطلق میانگین، ثابت آر2 و میانگین مجذور خطا استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, شبیه ساز- شبکه عصبی, زنجیره تأمین خون, مدیریت موجودی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081811,
author = {احمدی منش, منیره and توکلی, احمد and پویا, علیرضا and اسداله ایل بیگی زاده},
title = {تعیین مقادیر بهینه خون ارسالی به بیمارستانهای موجود در شبکه انتقال خون (موردمطالعه: پایگاه انتقال خون شهر مشهد)},
journal = {پژوهش های نوین در تصمیم گیری},
year = {2020},
volume = {5},
number = {3},
month = {October},
issn = {2476-6291},
pages = {210--231},
numpages = {21},
keywords = {شبیه ساز- شبکه عصبی، زنجیره تأمین خون، مدیریت موجودی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین مقادیر بهینه خون ارسالی به بیمارستانهای موجود در شبکه انتقال خون (موردمطالعه: پایگاه انتقال خون شهر مشهد)
%A احمدی منش, منیره
%A توکلی, احمد
%A پویا, علیرضا
%A اسداله ایل بیگی زاده
%J پژوهش های نوین در تصمیم گیری
%@ 2476-6291
%D 2020

[Download]