هیدرولیک, دوره (15), شماره (3), سال (2020-9) , صفحات (93-105)

عنوان : ( تحلیل تاب‌آوری در حالت شکست همزمان لوله‌ها در شبکه‌ی توزیع آب ( مطالعه موردی در یکی از شهرهای خراسان رضوی) )

نویسندگان: منصوره آتشی , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی , راضیه فرمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در شبکه های توزیع آب پس از رخدادهای اضطراری چون سیل و زلزله وایجاد شکستگی در لوله ها در قسمتهای مختلف شبکه، به علت نداشتن آگاهی کافی از شرایط شبکه و نیز نبود برنامه ریزی در زمینه لوله-های حیاتی شبکه تا اصلاح و برقراری دوباره جریان زمان قابل توجهی لازم می باشد. تحلیل تاب آوری سامانه های توزیع برای خرابی همزمان لوله ها در شبکه برای برنامه ریزی شرایط اضطراری بسیار اهمیت دارد. تحلیل تاب آوری جامع به بررسی همه ترکیب های مختلف شکست (شکست تک تک لوله ها تا شکست همه-ی لوله ها) در شبکه می پردازد. تاکید بر عملکرد سامانه در شرایط غیر منتظره و شرایط حاد (فراتر از شکست های معمولی و حتی غیر محتمل) می باشد.در این بررسی به صحت سنجی مدل تحلیل تاب آوری جامع با شبکه ی توزیع مطالعاتی((Net3 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که برای محاسبه تاب آوری شبکه توزیع آب، لوله های انتقال اصلی آب بایستی جداگانه تجزیه و تحلیل شوند. پس از آن مدل برای شبکه توزیع آب واقعی در ایران پیاده سازی شده است. در این بررسی ها زمان شکست لوله ها برمبنای قطر لوله ها در نظر گرفته شده است. بررسی تاب آوری شبکه ی توزیع یادشده نشان داد که این شبکه با وجود تنها یک منبع اصلی در حالت بیشینه با شکست تکی لوله ها، در حالت میانگین با شکست توامان 277 لوله و در حالت کمینه با شکست توامان 469 لوله به صد درصد کسری تامین آب می رسد. اگر تاب آوری خطوط انتقال اصلی از منبع تامین آب به طور جداگانه از کل شبکه ی توزیع بررسی شود تاب آوری شبکه ی یادشده در سه حالت بیشینه، میانگین و کمینه به ترتیب 72، 23 و 14 درصد افزایش می یابد. همچنین در صورت محافظت از ده لوله ی بحرانی شبکه، تاب آوری شبکه به طور میانگین 20 درصد افزایش می یابد. لذا توصیه می شود برای افزایش تاب آوری این شبکه، منبع تامین آب و لوله های انتقال اصلی جدیدی در صورت امکان جانمایی شده و لوله های انتقال اصلی و لوله ی بحرانی مورد محافظت قرارگیرد.

کلمات کلیدی

, شبکه ی توزیع آب واقعی , لوله های بحرانی, کسری تامین آب, صحت سنجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081818,
author = {آتشی, منصوره and خداشناس, سعیدرضا and ضیائی, علی نقی and راضیه فرمانی},
title = {تحلیل تاب‌آوری در حالت شکست همزمان لوله‌ها در شبکه‌ی توزیع آب ( مطالعه موردی در یکی از شهرهای خراسان رضوی)},
journal = {هیدرولیک},
year = {2020},
volume = {15},
number = {3},
month = {September},
issn = {2345-4237},
pages = {93--105},
numpages = {12},
keywords = {شبکه ی توزیع آب واقعی ، لوله های بحرانی، کسری تامین آب، صحت سنجی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تاب‌آوری در حالت شکست همزمان لوله‌ها در شبکه‌ی توزیع آب ( مطالعه موردی در یکی از شهرهای خراسان رضوی)
%A آتشی, منصوره
%A خداشناس, سعیدرضا
%A ضیائی, علی نقی
%A راضیه فرمانی
%J هیدرولیک
%@ 2345-4237
%D 2020

[Download]