حکمت اسلامی, دوره (6), شماره (4), سال (2020-3) , صفحات (129-150)

عنوان : ( بررسی و نقد سه روایت صدرایی از نسبت میان عاقل و معقول و نحوه ی اتحاد آنها )

نویسندگان: اعظم سادات پیش بین , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اتحاد عاقل و معقول یکی از مباحث بحث‌برانگیز فلسفه است که در فلسفه صدرایی مورد اثبات و نقد قرار گرفته است. هدف این نوشتار، تکرار ادله اثبات عاقل و معقول و بیان نقاط قوت و ضعف آن نیست. بلکه با رویکرد و نگرش دیگری به این مطلب اشاره شده است. با توجه به پیچیدگی این نظریه، شارحان حکمت متعالیه برداشت‌های متعددی از رابطه بین عاقل و صورت معقول و نحوه‌ اتحاد میان آنها داشته‌اند. بر اساس دیدگاه آنها، این برداشت‌ها در خصوص علم در سه گروه جای می‌گیرد. برخی بنا ‌بر ‌اینکه علم را کیف نفسانی قلمداد کرده‌اند، بر این عقیده‌اند که اتحاد نفس و معقولات از نوع اتحاد جوهر و عرض است. برخی دیگر که علم را از سنخ اضافه اشراقی دانسته‌اند، معتقدند که اتحاد نفس و معقولات از نوع اتحاد حقیقت و رقیقت است. گروه دیگری نیز معتقدند که از نظر صدرا، علم امری فرامقولی است که وجود آن عین وجود نفس می‌باشد و اتحاد نفس و معقولات، به‌نحو عینیت می‌باشد. در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه‌ها، به این مطلب اشاره خواهیم کرد که صورت معقول، عین نفس بوده و اتحاد عاقل و معقول به‌نحو عینیت به نگرش صدرایی نزدیک‌تر است.

کلمات کلیدی

, علم , اضافه اشراقی , نفس , اتحاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081823,
author = {پیش بین, اعظم سادات and جوارشکیان, عباس and حسینی, سیدمرتضی},
title = {بررسی و نقد سه روایت صدرایی از نسبت میان عاقل و معقول و نحوه ی اتحاد آنها},
journal = {حکمت اسلامی},
year = {2020},
volume = {6},
number = {4},
month = {March},
issn = {2423-5105},
pages = {129--150},
numpages = {21},
keywords = {علم - اضافه اشراقی - نفس - اتحاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و نقد سه روایت صدرایی از نسبت میان عاقل و معقول و نحوه ی اتحاد آنها
%A پیش بین, اعظم سادات
%A جوارشکیان, عباس
%A حسینی, سیدمرتضی
%J حکمت اسلامی
%@ 2423-5105
%D 2020

[Download]