علوم دامی, دوره (33), شماره (127), سال (2020-8) , صفحات (135-150)

عنوان : ( بررسی اثر افزودن پودر برگ زیتون و دانه گشنیز در جیره بر عملکرد، ریخت‌شناسی روده و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه‌های‌گوشتی )

نویسندگان: احمد علی ثابتان شیرازی , احمد حسن آبادی , محمدجواد آگاه , حسن نصیری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر افزودن سطوح مختلف پودر برگ زیتون به جیره به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی بر عملکرد تولیدی، خصوصیات لاشه، برخی فراسنجه های خونی، ریخت شناسی روده کوچک و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتی با استفاده از تعداد 300 قطعه جوجه گوشتی یکروزه سویه کاب500 در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار، سه تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار به مدت 42 روز مطالعه شد. جیره های آزمایشی شامل: جیره ذرت-سویا (شاهد منفی)، جیره پایه به همراه 250 میلی گرم درکیلوگرم آلفا توکوفریل استات (شاهد مثبت) و سه جیره به صورت جیره پایه با دو، 5/2 و سه درصد پودر برگ زیتون بودند. نتایج نشان داد افزایش وزن در گروه های دریافت کننده پودر برگ زیتون در کل دوره آزمایش کاهش معنی داری نسبت به گروه شاهد مثبت داشت (0.05 >P). خوراک مصرفی در کل دوره کاهش معنی داری در گروه سه درصد پودر برگ زیتون در مقایسه با شاهد مثبت داشت (0.05 >P). ضریب تبدیل غذایی در گروه های دریافت کننده پودر برگ زیتون در دوره آغازین، افزایش معنی داری نسبت به تیمارشاهد منفی و مثبت داشت (0.05 >P). افزودن سطوح مختلف پودر برگ زیتون به جیره، طول پرز، عمق کریپت و سطح پرز را در مقایسه با گروه شاهد منفی یا مثبت بطور معنی داری افزایش داد (0.05 >P). کاهش معنی داری در غلظت سرمی تری گلیسریدها، کلسترول و لیپوپروتئین با دانسیته پایین در تیمارهای پودر برگ زیتون در مقایسه با گروه شاهد منفی یا مثبت مشاهده شد (0.05 >P). براساس نتایج حاصل افزودن پودر برگ زیتون تا سطح دو درصد جیره جوجه های گوشتی به دلیل کاهش چربی خون و بهبود ریخت شناسی روده قابل توصیه می باشد.

کلمات کلیدی

, افزایش وزن, برگ زیتون, پرز روده, جوجه گوشتی, چربی خون, ضریب تبدیل غذایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081876,
author = {احمد علی ثابتان شیرازی and حسن آبادی, احمد and محمدجواد آگاه and نصیری مقدم, حسن},
title = {بررسی اثر افزودن پودر برگ زیتون و دانه گشنیز در جیره بر عملکرد، ریخت‌شناسی روده و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه‌های‌گوشتی},
journal = {علوم دامی},
year = {2020},
volume = {33},
number = {127},
month = {August},
issn = {2588-6436},
pages = {135--150},
numpages = {15},
keywords = {افزایش وزن، برگ زیتون، پرز روده، جوجه گوشتی، چربی خون، ضریب تبدیل غذایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر افزودن پودر برگ زیتون و دانه گشنیز در جیره بر عملکرد، ریخت‌شناسی روده و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه‌های‌گوشتی
%A احمد علی ثابتان شیرازی
%A حسن آبادی, احمد
%A محمدجواد آگاه
%A نصیری مقدم, حسن
%J علوم دامی
%@ 2588-6436
%D 2020

[Download]