جستارهای فقهی و اصولی, دوره (7), شماره (24), سال (2021-10) , صفحات (191-222)

عنوان : ( سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان )

نویسندگان: سیدمصطفی فرع شیرازی , کریم عبداللهی نژاد , محمود سعیدی رضوانی , علیرضا عابدی سرآسیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله مسائلی که در مقوله تربیت جنسی مورد توجه قرار گرفته است سنّ آغازین تأثیرپذیری جنسی در افراد است. اندیشمندان علوم تربیتی با رویکردها، مبانی و روش‌های مختلف به سراغ این مسأله رفته و به دنبال پاسخی برای آن هستند. یافتن پاسخ برای این مسأله خود سبب رفع این چالش می‌شود که اساسا مقوله تربیت جنسی را از کدام مرحله رشدی فرزندان باید آغاز کرد. حال سوال اصلی این پژوهش این است که آیا بر اساس رویکرد فقهی و استنباطی می‌توان از متون قرآنی و روایی به کشف سنّ تأثیرپذیری جنسی در انسان دست یافت و بگوییم فرزندان از این دوره دارای تحریک پذیری و تأثیر پذیری جنسی هستند؟ برای جواب به این سوال، متون قرآنی و روایی مربوط به این موضوع را به روش کتابخانه‌ای جمع آوری کرده و آنها را در ذیل آرای فقهاء به روش تحلیلی – توصیفی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

کلمات کلیدی

, تربیت جنسی, ممیّز, غریزه‌ی جنسی, فقه, تأثیرپذیری جنسی, کودکی دوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081924,
author = {فرع شیرازی, سیدمصطفی and عبداللهی نژاد, کریم and سعیدی رضوانی, محمود and عابدی سرآسیا, علیرضا},
title = {سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان},
journal = {جستارهای فقهی و اصولی},
year = {2021},
volume = {7},
number = {24},
month = {October},
issn = {2476-7565},
pages = {191--222},
numpages = {31},
keywords = {تربیت جنسی،ممیّز،غریزه‌ی جنسی، فقه، تأثیرپذیری جنسی، کودکی دوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان
%A فرع شیرازی, سیدمصطفی
%A عبداللهی نژاد, کریم
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A عابدی سرآسیا, علیرضا
%J جستارهای فقهی و اصولی
%@ 2476-7565
%D 2021

[Download]