پژوهش آب در کشاورزی, دوره (34.2), شماره (2), سال (2020-6) , صفحات (301-316)

عنوان : ( ارزش‌گذاری آب زیرزمینی به روش باقیمانده با در نظر گرفتن شوری آب آبیاری در شهرستان ورامین )

نویسندگان: محمد حسنلی , پیمان افراسیاب , محمود صبوحی صابونی , حامد ابراهیمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزش اقتصادی آب بهعنوان یکی از عوامل مهم تخصیص این عامل بین مصارف گوناگون و همچنین، تحریک کاربران برای اجرای اقدامات موردنیاز به منظور افزایش سرمایهگذاریهای مرتبط با ارتقاء بهرهوری آب است. روشهای متعددی برای ارزشگذاری اقتصادی آب وجود دارد که با توجه به نقش تولیدی آب زیرزمینی در آبیاری محصولات کشاورزی، در این تحقیق از روش ارزشگذاری باقیمانده برای ارزشگذاری اقتصادی آب در چاههای کشاورزی شهرستان ورامین با طیف گستردهای از شوری آب استفاده شد. میانگین ارزش اقتصادی آب در صیفیجات، گندم، جو و یونجه به ترتیب برابر با 1535/6 ،1225/1 ،3112/1و 1655/6ریال بر مترمکعب بود. قیمت مبادلهای فروش آب در میان کشاورزان منطقه مورد مطالعه 1321/8ریال در متر مکعب محاسبه شد که نزدیک به ارزش باقیمانده آب در محصولات گندم و یونجه بود. ضریب تبیین رابطه ارزش اقتصادی و شوری آب آبیاری برای محصولات فوق به ترتیب برابر 0/223 ،0/858 ،0/806و 0/503به دست آمد که نشاندهنده توضیح بخش قابلتوجه تغییرات ارزش اقتصادی آب نسبت به شوری آب بود. با توجه به رابطه به دست آمده میان شوری و ارزش آب آبیاری در منطقه مورد مطالعه برای محصولات صیفی، گندم، جو و یونجه به ترتیب در شوریهای 1/30 ،5/20 ،2/61و 8/35دسیزیمنس بر متر، ارزش باقیمانده آب به مقدار صفر می- رسد. در نتیجه سیاست نرخگذاری آب در منطقه باید بهگونهای باشد که در شوریهای بیشتر از مقادیر ذکر شده برای محصولات، متناسب با آن شوری، قیمت فروش آب کمتر از مقادیر فعلی باشد تا زیانی برای کشاورزان حاصل نشود و یا انتخاب محصول بر اساس مقاومت بیشتر به شوری و ارزش اقتصادی آن در نظر گرفته شود

کلمات کلیدی

, اقتصاد آب, ارزش آب, شوری آب زیرزمینی, بهرهوری آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081925,
author = {محمد حسنلی and پیمان افراسیاب and صبوحی صابونی, محمود and حامد ابراهیمیان},
title = {ارزش‌گذاری آب زیرزمینی به روش باقیمانده با در نظر گرفتن شوری آب آبیاری در شهرستان ورامین},
journal = {پژوهش آب در کشاورزی},
year = {2020},
volume = {34.2},
number = {2},
month = {June},
issn = {2228-7140},
pages = {301--316},
numpages = {15},
keywords = {اقتصاد آب، ارزش آب، شوری آب زیرزمینی، بهرهوری آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزش‌گذاری آب زیرزمینی به روش باقیمانده با در نظر گرفتن شوری آب آبیاری در شهرستان ورامین
%A محمد حسنلی
%A پیمان افراسیاب
%A صبوحی صابونی, محمود
%A حامد ابراهیمیان
%J پژوهش آب در کشاورزی
%@ 2228-7140
%D 2020

[Download]