همایش ملی علم و فراعلم پیشرفت‌های نوین و افق‌های پیش‌رو , 2018-08-23

عنوان : ( کشف شبکه معنایی مفاهیم از قرآن مدخلی برای مطالعات علوم انسانی (مورد مطالعه کرامت انسانی برای سازمان) )

نویسندگان: حسین افخمی روحانی , علی شیرازی , سعید مرتضوی , میثم لطیفی , جهانگیر مسعودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنچه سنگ بنای نظریه‌های علمی در مطالعات علوم انسانی را تشکیل می‌دهد و اجزای اساسی نظریه را بوجود می‌آورد مفاهیم هستند و بر اساس مفاهیم است که میتوان ایده یا دیدگاه خاصی را در توضیح پدیده‌ها و یا رویدادها ارائه نمود. باور ما نسبت به مفاهیم موجود در قرآن این است که آنها در قالب یک نظام منسجم و یکپارچه یک کل پیچیده و فوقالعاده منظم را تشکیل می‌دهند. بر این اساس کشف شبکه معنایی مفاهیم از قرآن می‌تواند درکی صحیح از آنها را در مطالعات علوم انسانیایجاد کند. در این پژوهش به منظور فهم معنای کرامت انسانی از قرآن و بازپردازی مفهوم آن برای سازمان از روش‌شناسی معناشناسانه‌ی ایزوتسو دانشمند زبانشناس استفاده شده است. شبکه معنایی مستخرج از قرآن، رابطه معنادار مستقیم بین کرامت و مجموعه مفاهیم تقوا، فضیلت، شُکر، مغفرت و ویژگی‌های کریمانه، و رابطه متضاد با کُفر و ایهان را نشان میدهد. شبکه مفاهیم کرامت انسانی کشف شده مدخلی است برای تبیین اصول محوری و فرعی سازمان کرامتمدار.

کلمات کلیدی

, شبکه معنایی مفاهیم, ایزوتسو, کرامت انسانی, سازمان کرامتمدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1081992,
author = {افخمی روحانی, حسین and شیرازی, علی and مرتضوی, سعید and میثم لطیفی and مسعودی, جهانگیر},
title = {کشف شبکه معنایی مفاهیم از قرآن مدخلی برای مطالعات علوم انسانی (مورد مطالعه کرامت انسانی برای سازمان)},
booktitle = {همایش ملی علم و فراعلم پیشرفت‌های نوین و افق‌های پیش‌رو},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبکه معنایی مفاهیم، ایزوتسو، کرامت انسانی، سازمان کرامتمدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کشف شبکه معنایی مفاهیم از قرآن مدخلی برای مطالعات علوم انسانی (مورد مطالعه کرامت انسانی برای سازمان)
%A افخمی روحانی, حسین
%A شیرازی, علی
%A مرتضوی, سعید
%A میثم لطیفی
%A مسعودی, جهانگیر
%J همایش ملی علم و فراعلم پیشرفت‌های نوین و افق‌های پیش‌رو
%D 2018

[Download]