مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (10), شماره (2), سال (2020-9) , صفحات (1-23)

عنوان : ( مقایسه توان گیا پالایی سرب از خاک آلوده توسط وتیور و کلم زینتی )

نویسندگان: سمیه گاراژیان , حجت امامی , امیر فتوت , الهام امیری خبوشان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: آلودگی خاک از مهمترین آلودگی های محیط زیست، می باشد. سرب یکی از فلزات سنگین و آلاینده های مهم زیست بوم خشکی است. استفاده از گیاهان برای رفع آلودگی خاک یا گیاه پالایی، روشی مقرون به صرفه است. امروزه با توجه به افزایش آلودگی منابع خاک و مشکلات ناشی از آن، شناسایی گیاهان مفید در این زمینه ضروری به نظر می رسد. کارآیی گیاه وتیور و کلم زینتی در جذب سرب بررسی و مقایسه نشده است، بنابراین این پژوهش با هدف مقایسه میزان گیاه پالایی سرب توسط دو گیاه وتیور و کلم زینتی و معرفی گونه بهتر در این زمینه انجام شد. مواد و روش‌ها: آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل در شرایط گلخانه به اجرا درآمد. تیمارها شامل دو نوع گیاه وتیور (Vetiveria zizanioides ) و کلم زینتی (Brassica oleraceae ) و سه سطح آلودگی خاک به سرب شامل 50، 250 و 500 میلی گرم در کیلوگرم از منبع نیترات سرب، در سه تکرار بودند. پس از اندازه گیری سرب انباشته شده در خاک به روش DTPA ، سرب ریشه و اندام هوایی گیاهان، فاکتور انتقال (انتقال از ریشه به اندام هوایی) و فاکتور تجمع زیستی ریشه (انتقال از خاک به ریشه) نیز اندازه گیری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار JMP و مقایسه میانگین ها با روش LSD انجام شد. یافته‌ها: نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد در ریشه و خاک تاثیر نوع گیاه، سطوح آلودگی خاک و اثر متقابل این دو عامل بر میزان انباشت سرب در سطح یک درصد و در اندام هوایی تاثیر نوع گیاه و سطوح آلودگی خاک در سطح پنج درصد و اثر متقابل این دو عامل در سطح یک درصد معنی دار بود. بیشترین انباشت سرب در ریشه و اندام هوایی در تیمار وتیور با سطح آلودگی 250 میلی-گرم سرب بر کیلوگرم خاک اتفاق افتاد و بیشترین انباشت سرب خاک مربوط به تیمار کلم زینتی با سطح 500 میلی گرم سرب بر کیلوگرم خاک بود. وتیور در مقایسه با کلم زینتی میزان سرب را در ریشه و اندام هوایی خود به ترتیب 5/3 و 2/1 برابر بیشتر تجمع نمود و انباشت سرب در ریشه وتیور 4 برابر اندام هوایی این گیاه و در ریشه کلم زینتی 5/1 برابر اندام هوایی آن بود. در تمام سطوح آلودگی، فاکتور انتقال در هر دو گیاه ، کمتر از یک و فاکتور تجمع زیستی ریشه وتیور از کلم زینتی بیشتر بود. نتیجه گیری: با وجود توانایی هر دو گیاه در انباشت سرب در ریشه و اندام هوایی خود، وتیور عملکرد بهتری در جذب سرب و کاهش غلظت سرب خاک داشت بنابراین کاربرد آن برای اهداف گیاه پالایی توصیه می شود

کلمات کلیدی

, آلودگی خاک, فاکتور انتقال, گیاه پالایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082020,
author = {گاراژیان, سمیه and امامی, حجت and فتوت, امیر and امیری خبوشان, الهام},
title = {مقایسه توان گیا پالایی سرب از خاک آلوده توسط وتیور و کلم زینتی},
journal = {مدیریت خاک و تولید پایدار},
year = {2020},
volume = {10},
number = {2},
month = {September},
issn = {2322-1267},
pages = {1--23},
numpages = {22},
keywords = {آلودگی خاک، فاکتور انتقال، گیاه پالایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه توان گیا پالایی سرب از خاک آلوده توسط وتیور و کلم زینتی
%A گاراژیان, سمیه
%A امامی, حجت
%A فتوت, امیر
%A امیری خبوشان, الهام
%J مدیریت خاک و تولید پایدار
%@ 2322-1267
%D 2020

[Download]