دانش حسابرسی, دوره (21), شماره (84), سال (2021-12) , صفحات (382-412)

عنوان : ( نگاشت ادراکی سرمایه انسانی حسابرسان دیوان محاسبات کشور )

نویسندگان: منیره صالح نیا , محمد مهرآیین , فریبرز رحیم نیا , حسین رحمان سرشت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف واکاوی مولفه های سرمایه انسانی و کشف روابط بین آن برای حسابرسان دیوان محاسبات کشور انجام شده است. بدین ترتیب پس از شناسایی ابعاد سرمایه انسانی در سطح فردی، مولفه های سرمایه انسانی برای حسابرسان دیوان محاسبات کشور با استفاده از تحلیل محتوای هدایتی مصاحبه های نیمه ساختاریافته استخراج گردید (بخش کیفی). در مرحله بعد با استفاده از پرسشنامه داده های مربوط به ایجاد روابط بین متغیرها استخراج و در نهایت پس از تایید روابط بین متغیرها توسط خبرگان، داده ها تحلیل و نگاشت ادراکی فازی ترسیم شد. (بخش کمی) جامعه آماری پژوهش مدیران مدیران استانی بوده اند. نمونه گیری دربخش کیفی نمونه گیری هدفمند بود و در بخش کمی سرشماری استفاده شده است. نتایج نشان داد از بین ابعاد سرمایه انسانی رفتار/عملکرد حسابرسان با درجه مرکزیت ۹.۲۰ و پس از آن بالندگی حسابرس با درجه مرکزیت ۸.۴۷ مهم ترین ابعاد می باشند. اثرگذارترین ابعاد در نگاشت مورد نظر توانایی های حسابرس با درجه خروجی ۴.۸۷ و پس از آن ارزش ها و باورهای حسابرس با درجه خروجی ۴.۵۵ بوده اند

کلمات کلیدی

, سرمایه انسانی, حسابرسان, نگاشت ادراکی فازی, دیوان محاسبات کشور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082024,
author = {صالح نیا, منیره and مهرآیین, محمد and رحیم نیا , فریبرز and حسین رحمان سرشت},
title = {نگاشت ادراکی سرمایه انسانی حسابرسان دیوان محاسبات کشور},
journal = {دانش حسابرسی},
year = {2021},
volume = {21},
number = {84},
month = {December},
issn = {1681-9691},
pages = {382--412},
numpages = {30},
keywords = {سرمایه انسانی، حسابرسان، نگاشت ادراکی فازی، دیوان محاسبات کشور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاشت ادراکی سرمایه انسانی حسابرسان دیوان محاسبات کشور
%A صالح نیا, منیره
%A مهرآیین, محمد
%A رحیم نیا , فریبرز
%A حسین رحمان سرشت
%J دانش حسابرسی
%@ 1681-9691
%D 2021

[Download]