زن و جامعه - جامعه شناسی زنان, دوره (11), شماره (3), سال (2020-11) , صفحات (149-170)

عنوان : ( بررسی شالوده های اندیشه فارابی در نگاه فرا جنسیتی به زن در طرح مدینه فاضله او )

نویسندگان: یلدا شهروان , سیدحسین سیدموسوی , وحیده فخار نوغانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرسش اصلی مقاله حاضر بررسی تفکر فراجنسیتی به زن در جامعه مطرح شده از نظر فارابی است. به عبارت دیگر هدف این است که روشن شود؛ شالوده های فکری فارابی در طرح مدینه فاضله او نسبت به زن؛ چیست؟ فلسفه سیاسی برای زنان در زندگی سیاسی، وظیفه هایی را ترسیم میکند و این در حالی است که فارابی نیز بهعنوان فیلسوف برتر زمان خویش ارتباطی عمیق میان اندیشههای فلسفی یونانی با دستورات و آموزههای دین اسلام برقرار نموده است. همچنین فارابی به تأسی از حکمای یونان، انسان را مدنی بالطبع میداند و با نگاهی انسانمدار و فضیلت محور و تقریباً فارغ از جنسیت به شخصیت زن میپردازد. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی آراء فارابی درباره ی جایگاه زن در جامعه مدنی مطلوب پرداخته است.در آثار فارابی واژه هایی مثل نساء و نسوان و رجال کمتر مشاهده می شود. وی همواره از واژه هایی عام و فراگیر در نظریه های فلسفی خود استفاده کرده است یعنی وی در تفاضل بین ابناء بشر جنسیت را محور تفکیک قرار نمیدهد. در نگاه انسانشناسی او جنسیت مداخلهی در انسانیت ندارد. تا بدین وسیله دیدگاه فرا جنسیتی خود را به تصویر بکشد.

کلمات کلیدی

, زن, فارابی, مدینه فاضله, فراجنسیتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082040,
author = {شهروان, یلدا and سیدموسوی, سیدحسین and فخار نوغانی, وحیده},
title = {بررسی شالوده های اندیشه فارابی در نگاه فرا جنسیتی به زن در طرح مدینه فاضله او},
journal = {زن و جامعه - جامعه شناسی زنان},
year = {2020},
volume = {11},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-8566},
pages = {149--170},
numpages = {21},
keywords = {زن، فارابی، مدینه فاضله، فراجنسیتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شالوده های اندیشه فارابی در نگاه فرا جنسیتی به زن در طرح مدینه فاضله او
%A شهروان, یلدا
%A سیدموسوی, سیدحسین
%A فخار نوغانی, وحیده
%J زن و جامعه - جامعه شناسی زنان
%@ 2008-8566
%D 2020

[Download]