هیدرولیک, دوره (14), شماره (4), سال (2020-3) , صفحات (35-45)

عنوان : ( نقش پساب تصفیه شده شهری بر نرخ فرسایش رسوبهای چسبنده در آبراهه های انتقال آب )

نویسندگان: زهرا طاهری , کاظم اسماعیلی , حسین صمدی بروجنی , سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حال حاضر بررسی میزان فرسایش رسوبات چسبنده یک بخش مهم در سازه‌های انتقال آب، با استفاده از پیش‌بینی و تعیین رفتار رسوبات می‌باشد. از طرفی در مناطق خشک منابع آب تجدیدپذیر نظیر پساب تصفیه شده شهری به عنوان یک ذخیره آبی مطمئن در برنامه‌ریزی منابع آب به منظور تأمین نیاز بخش صنعت و کشاورزی مورد توجه قرار می‌گیرد. خصوصیات شیمیایی پساب موجب تغییر رفتار رسوبات چسبنده در کانال‌های انتقال آب می‌شود. از این رو در این تحقیق با استفاده از یک فلوم دایره‌ای به بررسی نرخ فرسایش رسوبات چسبنده در دوره‌های تحکیم مختلف پرداخته شد. در این راستا آزمایش‌ها در سه حالت آب خالص، سیال حاوی 30 و 60 درصد پساب انجام و دوره تحکیم رسوبات در بستر فلوم 1، 3، 14 و 28 روز در نظر گرفته شد. نتایج نشان می‌دهد در تمام دوره‌های تحکیم در ابتدای زمان اعمال تنش برشی، نرخ فرسایش به دلیل حضور رسوبات سطحی ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد. بیشترین نرخ فرسایش در سیال حاوی 60 درصد پساب و در تنش برشی 35/2 نیوتن بر مترمربع رخ داد. همچنین با افزایش دوره تحکیم اختلاف نرخ فرسایش در پساب 30 درصد، با آب خالص و 60 درصد پساب افزایش می‌یابد که این امر به دلیل وجود بالاتر بودن شاخص ESP بیشتر در شرایط 30 درصد پساب است. در دوره تحکیم‌های یکسان بیشتر بودن شاخص ESP در سیال حاوی 30 درصد پساب که منجر به پخشیدگی بیشتر ذرات، عمق ته‌نشینی بیشتر و پوکی کمتر گردید.

کلمات کلیدی

ساب شهری ESP نرخ فرسایش رسوبات چسبنده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082041,
author = {طاهری, زهرا and اسماعیلی, کاظم and حسین صمدی بروجنی and خداشناس, سعیدرضا},
title = {نقش پساب تصفیه شده شهری بر نرخ فرسایش رسوبهای چسبنده در آبراهه های انتقال آب},
journal = {هیدرولیک},
year = {2020},
volume = {14},
number = {4},
month = {March},
issn = {2345-4237},
pages = {35--45},
numpages = {10},
keywords = {ساب شهری ESP نرخ فرسایش رسوبات چسبنده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش پساب تصفیه شده شهری بر نرخ فرسایش رسوبهای چسبنده در آبراهه های انتقال آب
%A طاهری, زهرا
%A اسماعیلی, کاظم
%A حسین صمدی بروجنی
%A خداشناس, سعیدرضا
%J هیدرولیک
%@ 2345-4237
%D 2020

[Download]