علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (50), شماره (2), سال (2019-8) , صفحات (23-34)

عنوان : ( بررسی تحمل به یخزدگی چند گونه شبدر (Trifolium sppL.)در شرایط کنترل شده )

نویسندگان: اقلیما حضرتی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , مهدی پارسا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهمنظورارزیابی تحمل به یخزدگی چند گونه شبدر (Trifolium sppL.)آزمایشی در سال زراعی 91-1390در دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد بهصورتآزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. عوامل آزمایش شاملدو تاریخ کاشت(28شهریور و 27مهر)،چهار گونه شبدر قرمز T. pratense، سفید T. repense ،ایرانی T. resupinatum.(گونههای پاییزه)و شبدر لاکی T. incarnatum(گونهبهاره)وهشت دمای یخزدگی (صفر (شاهد)، 3- ،6- ،9- ،12- ،15- ،18- ،21-درجه سانتیگراد)بود .درصد نشت الکترولیتها از برگ و طوقه اندازهگیری و بر اساس آن دمای کشنده 50درصد نمونهها برایبرگ (LT50el(L)) و طوقه (LT50el(C))تعیینشد. نتایج نشان داد که اثر متقابل تاریخ کاشت، گونه و دماهای یخزدگی بر درصد نشت الکترولیتها از برگ معنیدار بود، بهطوریکه در گونههای پاییزه در تاریخ کاشت 28شهریوردرصد نشت الکترولیتها کمتر از تاریخ کاشت 27مهربود، اما در گونه بهاره، گیاهان تاریخ کاشت 27مهرنسبت به تاریخ کاشت 28شهریوردرصد نشت الکترولیت کمتری داشتند.در شبدرهای قرمز و ایرانی کاهش دما تا 12-درجه سانتیگراد و در شبدر سفید و لاکی کاهش دما به کمتر از 15-درجه سانتیگراد،سبب افزایش درصد نشت الکترولیتها از طوقه شد .کمترین LT50el(L)در تاریخ 28شهریور، در گونههای قرمز و ایرانی و بیشترین آن در گونه لاکی مشاهده شد، درحالیکه در تاریخ کاشت 27مهر،کمترین مقدار آن در گونههای ایرانی و لاکی و بیشترین آن در گونه قرمز بود.همچنین در دماهای پایینتر از 9-درجه سانتیگراد، با افزایش درصد نشت الکترولیتها، میزان ماده خشک بهشدت کاهش یافت

کلمات کلیدی

, تاریخ کاشت, خوسرمایی, طوقه و نشت الکترولیتها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082051,
author = {حضرتی, اقلیما and نظامی, احمد and خزاعی, حمیدرضا and پارسا, مهدی},
title = {بررسی تحمل به یخزدگی چند گونه شبدر (Trifolium sppL.)در شرایط کنترل شده},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2019},
volume = {50},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-4811},
pages = {23--34},
numpages = {11},
keywords = {تاریخ کاشت، خوسرمایی، طوقه و نشت الکترولیتها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحمل به یخزدگی چند گونه شبدر (Trifolium sppL.)در شرایط کنترل شده
%A حضرتی, اقلیما
%A نظامی, احمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A پارسا, مهدی
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2019

[Download]