مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (11), شماره (22), سال (2021-3) , صفحات (7-47)

عنوان : ( چرخش از نظریه پردازی به نظریه پردازی همادین در برنامه درسی: رویکردی عصب پدیدارشناختی )

نویسندگان: علیرضا هوشمند , بختیار شعبانی ورکی , مقصود امین خندقی , علی مقیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش ضمن بررسی نظریه پردازی تبیینی و تفهمی در برنامه درسی که به ترتیب منسوب به رویکردهای تجربی-آزمایشی و پدیدارشناسی-تفسیری هستند با زنجیره ای از استدلال ها که مبتنی بر یکپارچگی جهان هستی و متعلقات آن است به مفروضه های اساسی عصب پدیدارشناسی از قبیل هستی شناسی بدنمند، معرفت شناسی موقعیتی و غیر قطعی و روش شناسی متعامد پرداخته شده است و بر این اساس نخست چنین ادعا شده است که ابتنای انحصاری به علوم تجربی به بیگانگی از معنای ژرف زندگی و تکیه بر تجربه های زیسته به تنهایی به نادیده گرفتن دقت علمی در برنامه درسی منجر می شود. عصب پدیدارشناسی به عنوان رویکردی جامع نگر، زمینه نظریه پردازی همادین در برنامه درسی با هدف توجه یکپارچه به ابعاد مختلفِ حیات انسانی است. بر اساس مفروضه های عصب پدیدارشناسی، ویژگی ها و استلزام های نظریه پردازی همادین در برنامه درسی استنتاج شده اند. نظریه پردازی همادین در برنامه درسی آمیزه ای از تبیین و تفهم است که ضمن حفظ استقلال آنها غیر کاهش گرایانه و غیر تفکیکی نیز هست و ویژگی هایی از قبیل جامعیت، موقتی بودن، عقلانیت، هم افزایی و عاملیت ترکیبی دارد. عدم قطعیت، در هم تنیدگی، پیچیدگی، خلق الساعه گی و شمولیت از جمله استلزام هایی هستند که در چرخش عصب پدیدارشناسانه نظریه پردازی به عنوان ایده پیشنهادی این پژوهش، به آن-ها اشاره شده است.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی, نظریه پردازی برنامه درسی, عصب پدیدارشناسی, نظریه پردازی همادین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082077,
author = {هوشمند, علیرضا and شعبانی ورکی, بختیار and امین خندقی, مقصود and مقیمی, علی},
title = {چرخش از نظریه پردازی به نظریه پردازی همادین در برنامه درسی: رویکردی عصب پدیدارشناختی},
journal = {مطالعات برنامه درسی آموزش عالی},
year = {2021},
volume = {11},
number = {22},
month = {March},
issn = {2538-2241},
pages = {7--47},
numpages = {40},
keywords = {برنامه درسی، نظریه پردازی برنامه درسی، عصب پدیدارشناسی، نظریه پردازی همادین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چرخش از نظریه پردازی به نظریه پردازی همادین در برنامه درسی: رویکردی عصب پدیدارشناختی
%A هوشمند, علیرضا
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A امین خندقی, مقصود
%A مقیمی, علی
%J مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
%@ 2538-2241
%D 2021

[Download]