تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (36), شماره (5), سال (2020-12) , صفحات (801-821)

عنوان : ( تاثیر فنولوژی بر فعالیت و بیان ژن آنزیم‌های بیوسنتزی اسیدهای فنلی در گیاه Salvia leriifolia Benth. )

نویسندگان: نفیسه نعمت شاهی , پروانه ابریشم چی , طیبه رجبیان , سید علیرضا سلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مریم‌گلی با نام علمی Salvia leriifolia Benth. از گیاهان دارویی بومی ایران است که خواص دارویی آن به حضور ترکیب‌های فنلی، به‌ویژه اسیدهای فنلی نسبت داده شده است. این پژوهش، تأثیر سن (فنولوژی) را بر بیان ژن و فعالیت آنزیم‌های بیوسنتزی اسیدهای فنلی مورد بررسی قرار داد. بذرهای گیاه از شهرستان تربت‌حیدریه (خراسان رضوی) جمع‌آوری و در گلخانه کاشته شد. نمونه‌برداری از برگ‌ها، در مراحل 8، 16 و 24 برگی از دوره رشد انجام شد. محتوای فنل، فلاونوئید و اسید فنلی تام به روش اسپکتروفتومتری و پروفایل اسیدهای فنلی، با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) تعیین شد. فعالیت فنیل‌آلانین آمونیالیاز (PAL) و تیروزین آمینوترانسفراز (TAT) به روش اسپکتروفتومتری و رزمارینیک اسید سنتاز (RAS) با HPLC اندازه‌گیری شد. بیان نسبی ژن‌‌های ذکرشده، با روش RT-PCR کمّی بررسی شد. نتایج حکایت از افزایش معنی‌دار (0.05≥p ) محتوای انواع ترکیب‌های فنلی و فعالیت آنزیم/ژن‌های TAT و RAS همراه با افزایش سن داشت. در مرحله 24 برگی، مقدار کل فنل، فلاونوئید و اسید فنلی به‌ترتیب 3.47، 2.80 و 7.78 برابر مرحله 8 برگی بود. محتوای رزمارینیک اسید و کافئیک اسید (به‌ترتیب 0.69 و mg/g DW 0.36 در مرحله 8 برگی)، طی رشد رویشی به‌ترتیب 3.41 و 4.05 برابر شد. لیتوسپرمیک اسید و سالوینولیک اسیدها (mg/g DW 0.06-0.01 در مرحله 8 برگی)، سهم کمتری از کل اسیدهای فنلی را داشتند. مقدار آنها نیز با افزایش سن، بین 2 تا 10 برابر افزایش یافت. همچنین، یک همبستگی مثبت و قوی میان سن گیاه با تجمع اسیدهای فنلی و میان سن و فعالیت آنزیم/ژن‌های TAT و RAS مشاهده شد. این امکان وجود دارد که آنزیم TAT (در مقایسه با PAL) نقش اصلی را در بیوسنتز RA داشته باشد.

کلمات کلیدی

, تیروزین آمینوترانسفراز, رزمارینیک اسید, رزمارینیک اسید سنتاز, رشد رویشی, فنیل‌‌آلانین آمونیالیاز, مریم گلی ( Salvia leriifolia Benth.)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082081,
author = {نعمت شاهی, نفیسه and ابریشم چی, پروانه and طیبه رجبیان and سید علیرضا سلامی},
title = {تاثیر فنولوژی بر فعالیت و بیان ژن آنزیم‌های بیوسنتزی اسیدهای فنلی در گیاه Salvia leriifolia Benth.},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2020},
volume = {36},
number = {5},
month = {December},
issn = {1735-0905},
pages = {801--821},
numpages = {20},
keywords = {تیروزین آمینوترانسفراز، رزمارینیک اسید، رزمارینیک اسید سنتاز، رشد رویشی، فنیل‌‌آلانین آمونیالیاز، مریم گلی ( Salvia leriifolia Benth.)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر فنولوژی بر فعالیت و بیان ژن آنزیم‌های بیوسنتزی اسیدهای فنلی در گیاه Salvia leriifolia Benth.
%A نعمت شاهی, نفیسه
%A ابریشم چی, پروانه
%A طیبه رجبیان
%A سید علیرضا سلامی
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2020

[Download]