چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست کشاورزی و منابع طبیعی , 2020-03-16

عنوان : ( مقاله با عنوان بررسی تاثیر لجن فاضلاب بر رشد و فعالیت آنزیمی گیاه ریحان در شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: محسن خوشه چرخ , علیرضا آستارائی , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لجن فاضلاب به دلیل دارا بودن مقادیر قابل توجه عناصر غذایی و مواد آلی امروزه به طور وسیعی به عنوان کود یا اصلاح کننده خاک مورد استفاده قرار میگیرد. از طرفی شرایط تنش از جمله تنش خشکی در بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک وجود دارد. به منظور بررسی اثرات مقادیر مختلف کاربرد لجن فاضلاب بر رشد رویشی و فعالیت آنزیمی گیاه ریحان در شرایط تنش خشکی آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل در 3 تکرار اجرا شد. فاکتور آزمایشی شامل سه سطح لجن فاضلاب)صفر، 10 و 20 تن در هکتار( و 75 و 50 درصد ظرفیت زراعی( بوده است. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد لجن ، سه سطح تنش خشکی) 100 فاضلاب به طور معنیداری وزن خشک اندام هوایی و ارتفاع همچنین فعالیت آنزیمی کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز در شرایط تنش خشکی افزایش داد. از طرفی شرایط تنش باعث کاهش وزن خشک و ارتفاع گیاه شده و فعالیت آنزیمی گیاه را افزایش داده است. بیشترین مقدار وزن خشک و ارتفاع گیاه در تیمار 20 تن بر هکتار لجن فاضلاب با ظرفیت زراعی 100 درصد به دست آمد. در حالی که بیشترین فعالیت آنزیمی گیاه در شرایط استفاده از 20 تن لجن فاضلاب و در ظرفیت زراعی 50 درصد حاصل شد. به طور کلی به نظر میرسد که کاربرد لجن فاضلاب علاوه بر بازیافت دوباره به عنوان کود و جلوگیری از آلودگی محیط زیست میتواند در خاک باعث بهبود مواد آلی خاک و شرایط نگهداشت آب در خاک شود.

کلمات کلیدی

, لجن فاضلاب, آنزیم کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز, گیاه ریحان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082096,
author = {خوشه چرخ, محسن and آستارائی, علیرضا and امامی, حجت},
title = {مقاله با عنوان بررسی تاثیر لجن فاضلاب بر رشد و فعالیت آنزیمی گیاه ریحان در شرایط تنش خشکی},
booktitle = {چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2020},
location = {همدان, ايران},
keywords = {لجن فاضلاب، آنزیم کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز، گیاه ریحان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقاله با عنوان بررسی تاثیر لجن فاضلاب بر رشد و فعالیت آنزیمی گیاه ریحان در شرایط تنش خشکی
%A خوشه چرخ, محسن
%A آستارائی, علیرضا
%A امامی, حجت
%J چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2020

[Download]