پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی, دوره (29), شماره (53), سال (2022-2) , صفحات (123-164)

عنوان : ( زیست‎نامه شهدا و لایه‎های ذهنی مخاطبان: ربایش‎ها، رانش‎ها، رویش‎ها )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , فاطمه غلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر کندوکاو لایه‎های ذهنی مخاطبان زیست‎نامه‎های شهدا بوده است و این امر با توجه ‎به اهمیت الگوپذیری از شهدا، زنده نگاه‌داشتن نام و یاد آن‎ها و نقش خاص آن بزرگ‎مردان در پیشبرد اهداف تربیتی، ضرورتی آشکار است. در این پژوهش کاربردی، زیست‌نامۀ سه شهید انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و مدافع حرم، با روش نمونه‎گیریِ کیفی«با حداکثر تنوع»، در بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد توزیع گردید و پس از انجام مصاحبه‎های نیمه ساختاریافته، در خصوص کتاب مطالعه شده، تجزیه‎وتحلیل داده‎ها به روش کدگذاری استراوس و کوربین، طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی، انجام شد. در طی این پژوهش که با روش پدیدارشناسی صورت پذیرفت، 486 مفهوم کشف گردید که بر اساس معنا، ماهیت، ارتباط و تناسب مفهومی، در قالب 32 مقوله جای گرفت. نتایج نهایی نیز، تحت عنوان هشت مضمون بینشی نگرشی، اعتقادی اخلاقی، فرهنگی اجتماعی و فنی ساختاری، در دو محور ربایشی و رانشی، طبقه‎بندی شد. این عوامل ربایشی و رانشی، عمدتاً ناظر به محتوای زیست‎نامه‎ها و کیفیت عملکرد و پردازش نویسندگان، راویان و سایر دست‎اندرکاران بوده است. همچنین تحلیلی از رویش‎های (آموزه‎های تربیتی) این زیست‎نامه‎ها نیز، در سه بُعد شناختی، عاطفی و عملی، ارائه گردید. نتایج پژوهش صورت گرفته، حاکی از آن است که مطالعه زیست‎نامه‎های یادشده، درمجموع، در اکثر مخاطبان، نوعی ربایش نسبت به این زیست‎نامه‎ها و نیز آرمان‌های شهدا ایجاد نموده و در برخی از آنان نیز، موجب تصمیم‎گیری قاطع و انجام کنش‎های متناسب با آرمان‎های تربیتی یادشده، گردیده است؛ اما در لایه‎های ذهنیِ درصد کمتری از مخاطبان، نوعی رانش نسبت به مطالعه زیست‎نامه‎ها، ایجاد شده است و این امر به‎ویژه در مورد زیست‎نامه‎هایی که، ازلحاظ فنون ساختاری و نگارشی داستان‎نویسی و خاطره‎نویسی قوی نبودند؛ حساسیت لازم را در کیفیت و کمیت محتواها نداشتند و یا سعی غیرمنطقی در قهرمان سازی داشتند، مشهود است.

کلمات کلیدی

, زیست‎نامه, شهید, ربایش‌ها, رانش‎ها, رویش‌ها, آموزه‎های تربیتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082097,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and فاطمه غلامی},
title = {زیست‎نامه شهدا و لایه‎های ذهنی مخاطبان: ربایش‎ها، رانش‎ها، رویش‎ها},
journal = {پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی},
year = {2022},
volume = {29},
number = {53},
month = {February},
issn = {2251-6972},
pages = {123--164},
numpages = {41},
keywords = {زیست‎نامه، شهید، ربایش‌ها، رانش‎ها، رویش‌ها، آموزه‎های تربیتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست‎نامه شهدا و لایه‎های ذهنی مخاطبان: ربایش‎ها، رانش‎ها، رویش‎ها
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A فاطمه غلامی
%J پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی
%@ 2251-6972
%D 2022

[Download]