مطالعات اجتماعی گردشگری, دوره (8), شماره (16), سال (2020-11) , صفحات (145-168)

عنوان : ( کشف مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران اقامتگاه های بوم گردی ایران )

نویسندگان: صادق کاظمیان , غلامرضا ملک زاده , محمدمهدی فراحی , علیرضا خوراکیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اقامتگاه های بومگردی یکی از مباحث جدید در گردشگری جهانی است، مسئولیتپذیری اجتماعی در صنعت گردشگری و این اقامتگاهها، جذابیت هایی را برای افراد و سازمان ها بهوجود آورده است. هدف این تحقیق کشف مؤلفه های مسئولیتپذیری اجتماعی در اقامتگاههای بوم گردی کشور است. این تحقیق دارای فلسفه تفسیری، رویکرد استقرایی، روش کیفی و استراتژی داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده است. تجزیه و تحلیل آن از طریق روش کدگذاری گلیزر انجام شد. جامعه مورد مطالعه اقامتگاه های بوم گردی کشور، خزانه کیفی مدیران اقامتگاههای درجه یک کشور، خبرگان دانشگاهی و مسئولین بالارتبه مدیریت گردشگری کشور بوده اند. نمونه مورد مطالعه نیز 22 نفر از این افراد بودند. این تحقیق از خرداد 1398 تا فروردین 1399 انجام شد. در مرحله کدگذاری نظری، مؤلفه ها و مقولات استخراج شده، بر اساس خانواده که مسئولیت اجتماعی در اقامتگاههای بومگردی شامل 6 مؤلفه و 29 مقوله میباشد. این مؤلفه ها شامل فرهنگ اجتماعمحور، قانون، کسبوکار اجتماعمحور، توجه محیطی، خیرخواهی و پاسخگویی به ذینفعان داخلی است. هریک از این مؤلفهها به مدیران کمک میکنند تا بدانند در اقامتگاههای بومگردی باید بر چه ویژگیهایی تمرکز کنند تا بهتر بتوانند مسئولیت اجتماعی را پیادهسازی کنند

کلمات کلیدی

, مسئولیت اجتماعی, خانواده ابعاد, اقامتگاه, بوم گردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082103,
author = {کاظمیان, صادق and ملک زاده, غلامرضا and فراحی, محمدمهدی and خوراکیان, علیرضا},
title = {کشف مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران اقامتگاه های بوم گردی ایران},
journal = {مطالعات اجتماعی گردشگری},
year = {2020},
volume = {8},
number = {16},
month = {November},
issn = {2382-9664},
pages = {145--168},
numpages = {23},
keywords = {مسئولیت اجتماعی، خانواده ابعاد، اقامتگاه، بوم گردی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کشف مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران اقامتگاه های بوم گردی ایران
%A کاظمیان, صادق
%A ملک زاده, غلامرضا
%A فراحی, محمدمهدی
%A خوراکیان, علیرضا
%J مطالعات اجتماعی گردشگری
%@ 2382-9664
%D 2020

[Download]