پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (11), شماره (2), سال (2021-12) , صفحات (187-210)

عنوان : ( سنش فرهنگ سازمانی و موانع اشتراک دانش با هدف طراحی زیرساخت اشتراک دانش: یک مطالعه موردی )

نویسندگان: شعله ارسطوپور , مجتبی کفاشان کاخکی , زهرا محمدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان به شمار آمده و از جایگاه ویژه‏ای در مباحث مرتبط با مدیریت دانش و رفتار سازمانی برخوردار است. اشتراک دانش نیز بعنوان عنصری حیاتی و مهم برای سازمان‌ها جهت گسترش خدمات یکپارچه، اشتراک منابع، تلاش در جهت ارتقاء یادگیری سازمانی، خلاقیت و نوآوری مطرح شده است. از این رو، مطالعه حاضر تلاش می‌کند تا چگونگی وضعیت فرهنگ سازمانی و اشتراک دانش در بین اعضای هیئت علمی و کارکنان بعنوان مهمترین نیروی انسانی در دانشگاه را بررسی و موانع آن را مشخص سازد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و نوع تحقیق بر حسب فرآیند عملیات، پیمایشی- تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش را 63 نفر از اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل داد. برای جمع آوری داده های مورد نیاز این پژوهش از دو پرسشنامه ساخت یافته فرهنگ سازمانی و موانع اشتراک دانش استفاده گردید. همچنین، از آمارهای مناسب توصیفی و تحلیلی برای گزارش نتایج استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که خرده فرهنگ‌های سازمانی در جامعه مورد مطالعه تفاوت معناداری باهم داشته و به ترتیب سه فرهنگ بروکراتیک، مشارکتی و انطباق‌پذیر در آن حاکم است. همچنین مولفه های فرهنگ بروکراتیک نسبت به سایر خرده فرهنگ‌ها از رتبه بالاتری برخوردار بوده و بین موانع اشتراک دانش در جامعه مورد بررسی تفاوت وجود داشت. افزون بر این، نتایج نشان داد که عوامل انسانی و راهبردهای رهبری مهمترین گروه‌های موانع اشتراک دانش در جامعه پژوهش بودند. بحث و نتیجه گیری: با در نظر گرفتن غلبه خرده فرهنگ بروکراتیک بر سایر خرده فرهنگ‌ها و با توجه به یافته‌های پژوهش به نظر می‌رسد در صورت تمایل برای اشتراک دانش و راه اندازی زیرساختی مناسب اشتراک دانش در جامعه مورد مطالعه لازم است تا نگاهی ویژه به جایگاه عامل سوم یا همان حامیان اجرایی داشت.

کلمات کلیدی

, فرهنگ سازمانی, اشتراک دانش, مدیریت دانش, دانشگاه فردوسی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082142,
author = {ارسطوپور, شعله and کفاشان کاخکی, مجتبی and محمدیان, زهرا},
title = {سنش فرهنگ سازمانی و موانع اشتراک دانش با هدف طراحی زیرساخت اشتراک دانش: یک مطالعه موردی},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2021},
volume = {11},
number = {2},
month = {December},
issn = {2251-6344},
pages = {187--210},
numpages = {23},
keywords = {فرهنگ سازمانی، اشتراک دانش، مدیریت دانش، دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنش فرهنگ سازمانی و موانع اشتراک دانش با هدف طراحی زیرساخت اشتراک دانش: یک مطالعه موردی
%A ارسطوپور, شعله
%A کفاشان کاخکی, مجتبی
%A محمدیان, زهرا
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2021

[Download]