تحقیقات بتن, دوره (13), شماره (3), سال (2020-11) , صفحات (5-18)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی تقویت تیرهای بتن مسلح آسیبدیده در خوردگی آرماتور با استفاده از ورقهای GFRP )

نویسندگان: الهه رحیمی , جلیل شفایی , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مؤثرترین روشها جهت تقویت و بهسازی المانهای آسیبدیده در برابر خوردگی استفاده از الیاف پلیمرکامپوزیتی میباشد. در این تحقیق یک مطالعه آزمایشگاهی برای بررسی تأثیر الیاف پلیمر کامپوزیتی در تقویت تیرهای بتنی خورده شده انجام گرفت. بدین 0% ساخته شدند. نمونهها در سه سطح خوردگی / منظور 51 تیر بتنی با دو نوع الیاف فلزی قلابدار و پلیمری ماکرو با درصد حجمی 0% و 1 تقریبی 0% و 7% و 9% مورد آزمایش قرار گرفتند. برای انجام آزمایش خوردگی تسریع شده از یک استخر با 3% نمک، استفاده شد. در نهایت تیرهای بتن مسلح خورده شده با یکلایه الیاف پلیمر کامپوزیتی GFRP تقویت شدند و تحت آزمایش بارگذاری خمشی قرار گرفتند. بر اساس نتایج آزمایشگاهی خوردگی باعث کاهش شکلپذیری نمونهها گردیده و استفاده از الیاف پلیمری شیشه GFRP باعث افزایش شکلپذیری و ظرفیت باربری نمونهها و کاهش تعداد ترکهای ایجادشده و میزان افزایش عمق آنها و تمرکز بیشتر خرابی و آسیب در محدوده جداشدگی ورق میگردد.

کلمات کلیدی

, بتن مسلح الیافی, ورقهای GFRP , خوردگی آرماتور, خوردگی تسریع شده, تقویت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082157,
author = {الهه رحیمی and جلیل شفایی and اصفهانی, محمدرضا},
title = {بررسی آزمایشگاهی تقویت تیرهای بتن مسلح آسیبدیده در خوردگی آرماتور با استفاده از ورقهای GFRP},
journal = {تحقیقات بتن},
year = {2020},
volume = {13},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4242},
pages = {5--18},
numpages = {13},
keywords = {بتن مسلح الیافی، ورقهای GFRP ، خوردگی آرماتور، خوردگی تسریع شده، تقویت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی تقویت تیرهای بتن مسلح آسیبدیده در خوردگی آرماتور با استفاده از ورقهای GFRP
%A الهه رحیمی
%A جلیل شفایی
%A اصفهانی, محمدرضا
%J تحقیقات بتن
%@ 2008-4242
%D 2020

[Download]